THE NEW BUILDING IN THE COMFORT RESIDENCE FAMILY

THE NEW BUILDING IN THE COMFORT RESIDENCE FAMILY

Thu, 03/28/2019 - 15:27

The new building in the COMFORT RESIDENCE family is located in one of Sofia's most rapidly developing neighbourhoods, Ovcha Kupel.

Comfort_Residence_Ovcha_kupel_cam_1f_Autumn.jpg

Architect Sergeev, tell us about the latest building in the COMFORT RESIDENCE family. Why did you design it in so pronounced square shapes?

For me the comfort of inhabitation always comes first and residential buildings with orthogonal shapes are built, perceived, furnished and used much more easily than rounded ones. It is not insignificant. For me it is important that the building blends in its environment, which in this case are buildings from the recent past with mostly regular shapes

What was the task which the investors presented to you and to what extent do you think you realised it?

The task was incredibly precise and deep, stepping on the basis of a market survey. It asked for a building adapted to current trends. A building with accessible vision and functionality, oriented entirely towards the customer. A building that would fit the budget, but would have recognisable and memorable design.

Architect Krum Sergeev

Architect Krum Sergeev

 

What inspired you for it?

We have always been open to the leading technologies, trends, materials, designs and functionality in construction both at a local and a global level. Here we adapted every novelty which has somehow impressed us.

What makes the COMFORT RESIDENCE building in Ovcha Kupel stand out from the rest in the neighbourhood?

With COMFORT RESIDENCE we achieved an incredibly modern vision using strict geometrical shapes, large and distinct volumes that underline the building's simplistic beauty. My idea was to keep entirely to minimalism. Another important advantage of the building is its location close to a metro station. The quality of construction is also very important. I believe that this makes the building incredibly attractive for its future inhabitants.

What is the added value for the residents of the building?

There will be many advantages. I will try, without getting into too much detail, to list the main ones. Let's first note the high level of technology in the building: the materials used for it are by established manufacturers, the energy efficiency, the modern design, the overall functionality of the building and its location near a metro station, as well as the brand new infrastructure are just some of the advantages that the future owners will enjoy.

COMFORT RESIDENCE

Tell us in short about the materials and construction solutions used in the building?

The materials are in line with all the newest trends. Mainly ones by leading German and international manufacturers are used. As for technological solutions, in the building we looked for optimal flexibility of the function with a beam-free enforced concrete construction. Top class of ceramic bricks with high noise insulation are planned, the shared spaces are luxurious and last, but not least, the building has a stable vertical planning and green areas, according to the design.

What are its unique advantages?

Comfort of inhabitation, flawless functionality, clear orthogonal shapes expressed in a modern design, and all of these realised with the highest quality by an established developer.

 

Client: TASKOV & STOYANOV

Design: Architect Krum Sergeev

Consultant: LUXIMMO Finest Estates

Location: Bulgaria, Sofia, Ovcha Kupel

Functional type: Residential building with commercial spaces, parking spaces and underground parking lot

Plot area: 1,302 sq.m

Total built up area: 4,505 sq.m

Year of design: 2018

www.studiocreative.bg

 

 

 COMFORT RESIDENCE

Новата сграда в семейството COMFORT RESIDENCE

Новата сграда в семейството COMFORT RESIDENCE е ситуирана в един от най-бързо развиващите се квартали в София – Овча купел.

 

Арх. Сергеев разкажете ни за последната сграда от семейството COMFORT RESIDENCE. Защо я направихте в така изразени квадратни форми?

За мен комфортът на обитаване е от първостепенно значение, а жилищните сгради с ортогонални форми се изпълняват, възприемат, обзавеждат, експлоатират и поддържат много по-добре отколкото заоблените. Всъщност това не е малко. За мен е важно дадена сграда да бъде вписана в заобикалящата я среда, която в случая са сгради от близкото минало с предимно правилни форми в обемите си.

Какво задание Ви дадоха инвеститорите и как смятате, че се справихте със задачата?

Заданието беше изключително прецизно и задълбочено направено на база пазарно обследване. В него се искаше сграда, която да е адаптирана към съвременните тенденции. Сграда, която да бъде достъпна със своята визия и функционалност, ориентирана изцяло към потребителя. Сграда, която да бъде вместена в рамките на приетия бюджет, но да бъде разпознаваема и запомняща се с визията си.

COMFORT RESIDENCE

Какво Ви вдъхнови за сградата?

Винаги сме били обърнати към водещите технологии, тенденции, материали, визия и функционалност в строителството, както на локално, така и на световно ниво и тук сме адаптирали всяка новост, която ни е впечатлила с нещо.

С какво се отличава сградата на COMFORT RESIDENCE Овча купел от другите подобни ново строителство в района?

Това, което мога да кажа за сградата COMFORT RESIDENCE е, че постигнахме изключително съвременна визия чрез строги геометрични форми, едри и отчетливи обеми, които подчертават семплата красота на сградата. Идеята ми беше да се придържаме изцяло към минималистичен стил. Също така важно предимство за сградата е нейното местоположение, което се намира в непосредствена близост до метростанция. От основна важност е и нейното качествено изпълнение. Смятам, че това я прави изключително атрактивна сграда за бъдещите жители.

Каква е добавената стойност за собствениците на апартаменти, от която ще се възползват, когато обитават Вашата сграда?

Предимствата на сградата са много. Ще се опитам, без да ставам обстоятелствен, да изброя основна част от тях. Нека първо да отбележим високото ниво на технологичност в сградата – вложените материали в нея са на утвърдени производители, енергоефективност, модерна визия, обща функционалност на сградата и нейната локация в близост до метростанция, както и чисто новата инфраструктура са част от предимствата, които ще притежават бъдещите собственици.

Разкажете накратко за материалите и строителните решения, които са вложени в сградата?

Вложените материали в сградата са съгласно всички последни тенденции. Основно са заложени такива на водещи немски и световни производители. Относно технологичните решения на сградата са търсени максимална флексабилност на функцията посредством безгредовата стоманобетонова конструкция. Предвидени са висок клас керамични тухли с цел високо шумопоглъщане, луксозни общи части и не на последно място устойчива вертикална планировка и озеленени площи съгласно проект.

Какви са уникалните ѝ предимства?

Комфорт на обитаване, безупречна функционалност, отчетливи ортогонални форми, изразени в модерна визия и всичко това изпълнено с най-високо качество от доказан във времето инвеститор.

 

Клиент: TASKOV & STOYANOV

Проект: арх. Крум Сергеев

Консултант: LUXIMMO Finest Estates

Местоположение: България, София, Овча купел

Функционален тип: Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи

Площ УПИ: 1302 м2

РЗП: 4505 м2

Година на проектиране: 2018

www.studiocreative.bg

Web Exclusive
0 comments

Add new comment

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Discover More

zabardo hunting ground 1.jpg
ZABARDO HUNTING PRESERVE: AMONG THE BEAUTY OF THE RHODOPE
It is located 60 kms from Plovdiv, where is the closest airport, and 15 kms from Chepelare. The altitude is between 800 and 1,500 m.

branimir kirilov medical dent.jpg
MEDICAL DENT: A PLACE OF EXCELLENCE AND TOP RESULTS
Dr Branimir Kirilov is a leading Bulgarian implantologists and oral surgeon. He has trained under established international professionals and has himself lectured at international dental implantology congresses in the US and Europe.

Kovach hunting ground 2.jpg
KOVACH HUNTING GROUND: HUNTING AMID THE MAGIC OF THE STRANDZHA
Eurasian woodcock is not dubbed "the queen of forest" by coincidence. This mid-size migrating bird inhabits the forests' humid areas and takes off suddenly and without any prior sign of its presence.

LO20 by amet.jpg
LO20 : UV-C RADIATION AS AN ALTERNATIVE TO FIGHT AGAINST SARS-COV-2
UV-A radiation has a relatively long wavelength and 95% of it reaches the Еarth surface. It is the radiation that causes sun tanning. Prolonged exposure to UV-A rays can cause long-term damage such as skin cancer.

angel radev varix clinic.jpg
VARIX CLINIC: LASER CENTER FOR VEIN TREATMENT
Do you feel your legs heavy, discomfortable and swollen? Do you have muscle cramps? Or skin pigmentation around the ankles? Have you noticed bulging veins or widened capillaries on your legs?

dr dilyan ferdinandov.jpg
VERTEBRA MEDICAL CENTRE: COME WITH PAIN, LEAVE WITH RELIEF
Back pain is increasingly a part of life for thousands of people. The reasons for it are many, from sedentary living to bad exercise and genetics to trauma and, rarely, oncological diseases.

Bilyana Mineva and Neri Ruseva
PRIMA CAR DEALERSHIP: FAST AND LUXURIOUS
Driving a luxury car is like nothing else in the world. It is about something more than comfort, speed, technical details.

Ikis Light
IKIS LIGHT: DISINFECT WITH THIS
The Covid-19 pandemic challenged companies, institutions and households to maintain sterile environments and clean air and surfaces.

Dr Vasilis Furlakis
THE MOST POPULAR AND HIGHEST RANKING ORTHOPEDIST IN BULGARIA IS A GREEK
Dr Vasilis Furlakis is considered the best child orthopedist and one of the best orthopedists in this country. Parents like him and prefer him because of his innovative and detailed examination method and the online communication afterwards.

Stoyan Stoyanov
EUROSPED: OUR CLIENTS AND PARTNERS CAN TRUST US
June 2020 marked the 30th anniversary of Eurosped, a leading Bulgarian freight and logistics company that delivers by land, air and water to each corner of the world.

BODIMED LABORATORIES: RELIABILITY AND PROFESSIONALISM IN UNCERTAIN TIMES
In this turbulent situation Bodimed Laboratories has proven professional, reliable and ready to help.