THE NEW BUILDING IN THE COMFORT RESIDENCE FAMILY

Rate this item
(3 votes)

The new building in the COMFORT RESIDENCE family is located in one of Sofia's most rapidly developing neighbourhoods, Ovcha Kupel.

Architect Sergeev, tell us about the latest building in the COMFORT RESIDENCE family. Why did you design it in so pronounced square shapes?

For me the comfort of inhabitation always comes first and residential buildings with orthogonal shapes are built, perceived, furnished and used much more easily than rounded ones. It is not insignificant. For me it is important that the building blends in its environment, which in this case are buildings from the recent past with mostly regular shapes

What was the task which the investors presented to you and to what extent do you think you realised it?

The task was incredibly precise and deep, stepping on the basis of a market survey. It asked for a building adapted to current trends. A building with accessible vision and functionality, oriented entirely towards the customer. A building that would fit the budget, but would have recognisable and memorable design.

Architect Krum Sergeev

Architect Krum Sergeev

 

What inspired you for it?

We have always been open to the leading technologies, trends, materials, designs and functionality in construction both at a local and a global level. Here we adapted every novelty which has somehow impressed us.

What makes the COMFORT RESIDENCE building in Ovcha Kupel stand out from the rest in the neighbourhood?

With COMFORT RESIDENCE we achieved an incredibly modern vision using strict geometrical shapes, large and distinct volumes that underline the building's simplistic beauty. My idea was to keep entirely to minimalism. Another important advantage of the building is its location close to a metro station. The quality of construction is also very important. I believe that this makes the building incredibly attractive for its future inhabitants.

What is the added value for the residents of the building?

There will be many advantages. I will try, without getting into too much detail, to list the main ones. Let's first note the high level of technology in the building: the materials used for it are by established manufacturers, the energy efficiency, the modern design, the overall functionality of the building and its location near a metro station, as well as the brand new infrastructure are just some of the advantages that the future owners will enjoy.

COMFORT RESIDENCE

Tell us in short about the materials and construction solutions used in the building?

The materials are in line with all the newest trends. Mainly ones by leading German and international manufacturers are used. As for technological solutions, in the building we looked for optimal flexibility of the function with a beam-free enforced concrete construction. Top class of ceramic bricks with high noise insulation are planned, the shared spaces are luxurious and last, but not least, the building has a stable vertical planning and green areas, according to the design.

What are its unique advantages?

Comfort of inhabitation, flawless functionality, clear orthogonal shapes expressed in a modern design, and all of these realised with the highest quality by an established developer.

 

Client: TASKOV & STOYANOV

Design: Architect Krum Sergeev

Consultant: LUXIMMO Finest Estates

Location: Bulgaria, Sofia, Ovcha Kupel

Functional type: Residential building with commercial spaces, parking spaces and underground parking lot

Plot area: 1,302 sq.m

Total built up area: 4,505 sq.m

Year of design: 2018

www.studiocreative.bg

 

 

 COMFORT RESIDENCE

Новата сграда в семейството COMFORT RESIDENCE

Новата сграда в семейството COMFORT RESIDENCE е ситуирана в един от най-бързо развиващите се квартали в София – Овча купел.

 

Арх. Сергеев разкажете ни за последната сграда от семейството COMFORT RESIDENCE. Защо я направихте в така изразени квадратни форми?

За мен комфортът на обитаване е от първостепенно значение, а жилищните сгради с ортогонални форми се изпълняват, възприемат, обзавеждат, експлоатират и поддържат много по-добре отколкото заоблените. Всъщност това не е малко. За мен е важно дадена сграда да бъде вписана в заобикалящата я среда, която в случая са сгради от близкото минало с предимно правилни форми в обемите си.

Какво задание Ви дадоха инвеститорите и как смятате, че се справихте със задачата?

Заданието беше изключително прецизно и задълбочено направено на база пазарно обследване. В него се искаше сграда, която да е адаптирана към съвременните тенденции. Сграда, която да бъде достъпна със своята визия и функционалност, ориентирана изцяло към потребителя. Сграда, която да бъде вместена в рамките на приетия бюджет, но да бъде разпознаваема и запомняща се с визията си.

COMFORT RESIDENCE

Какво Ви вдъхнови за сградата?

Винаги сме били обърнати към водещите технологии, тенденции, материали, визия и функционалност в строителството, както на локално, така и на световно ниво и тук сме адаптирали всяка новост, която ни е впечатлила с нещо.

С какво се отличава сградата на COMFORT RESIDENCE Овча купел от другите подобни ново строителство в района?

Това, което мога да кажа за сградата COMFORT RESIDENCE е, че постигнахме изключително съвременна визия чрез строги геометрични форми, едри и отчетливи обеми, които подчертават семплата красота на сградата. Идеята ми беше да се придържаме изцяло към минималистичен стил. Също така важно предимство за сградата е нейното местоположение, което се намира в непосредствена близост до метростанция. От основна важност е и нейното качествено изпълнение. Смятам, че това я прави изключително атрактивна сграда за бъдещите жители.

Каква е добавената стойност за собствениците на апартаменти, от която ще се възползват, когато обитават Вашата сграда?

Предимствата на сградата са много. Ще се опитам, без да ставам обстоятелствен, да изброя основна част от тях. Нека първо да отбележим високото ниво на технологичност в сградата – вложените материали в нея са на утвърдени производители, енергоефективност, модерна визия, обща функционалност на сградата и нейната локация в близост до метростанция, както и чисто новата инфраструктура са част от предимствата, които ще притежават бъдещите собственици.

Разкажете накратко за материалите и строителните решения, които са вложени в сградата?

Вложените материали в сградата са съгласно всички последни тенденции. Основно са заложени такива на водещи немски и световни производители. Относно технологичните решения на сградата са търсени максимална флексабилност на функцията посредством безгредовата стоманобетонова конструкция. Предвидени са висок клас керамични тухли с цел високо шумопоглъщане, луксозни общи части и не на последно място устойчива вертикална планировка и озеленени площи съгласно проект.

Какви са уникалните ѝ предимства?

Комфорт на обитаване, безупречна функционалност, отчетливи ортогонални форми, изразени в модерна визия и всичко това изпълнено с най-високо качество от доказан във времето инвеститор.

 

Клиент: TASKOV & STOYANOV

Проект: арх. Крум Сергеев

Консултант: LUXIMMO Finest Estates

Местоположение: България, София, Овча купел

Функционален тип: Жилищна сграда с магазини, гаражи и подземни гаражи

Площ УПИ: 1302 м2

РЗП: 4505 м2

Година на проектиране: 2018

www.studiocreative.bg

Read 1421 times Last modified on Thursday, 28 March 2019 17:50

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Society

IN THE EYE OF THE STORM

Racism, poverty mark Covid-19 blocked Sofia

Vagabond Interviews

NANCY SCHILLER: PHILANTHROPY IN ACTION

NANCY SCHILLER: PHILANTHROPY IN ACTION

CEO of America for Bulgaria Foundation explains what United Against COVID-19 is

Copyright © Vagabond Media Ltd 2006-2020. All Rights Reserved

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website