ARCHITECTURAL STUDIO TECHNOPOL: COMPREHENSIVE SERVICE WITH CUSTOMER CARE

ARCHITECTURAL STUDIO TECHNOPOL: COMPREHENSIVE SERVICE WITH CUSTOMER CARE

Sat, 03/26/2022 - 12:10

Architectural Studio Technopol – the family company, founded by architect Lidiya Poluhina and engineer Vladimir Poluhin in 2009, has realised an impressive number of projects

Tehnopol architect Poluhina and engineer Poluhin
Architect Lidiya Poluhina and engineer Vladimir Poluhin, founders of Tehnopol

Their portfolio includes not only residential but also infrastructural projects, education buildings, and sports facilities with great public significance. With its successful work, the company contributes to the improvement of the environment in various towns and cities in Bulgaria and brings to life the investment intentions of clients, working openly with them at all stages of planning and design.

In recent years real estate market has shown a great interest in single and multi-family houses. How do you respond to this trend?  

We are seeing this trend in our work. Families need a home with its own courtyard space. The solution is usually a purchase of a house close to the capital or to another big city. The price of a single-family house is often close to the price of a big apartment in the city. We are receiving lots of orders directly from customers or from investors, who are building houses for sale. These two options meet the demand.

tehnopol

House, Dragalevtsi

What advantages do boutique houses offer to their inhabitants? 

In the perfect case, the place one inhabits has to be created especially for them and their family. A home can promote a harmonious lifestyle. We state that even everyday stress can be strongly reduced when the organisation of space is optimal at a functional level. This is our greatest power. In the process of planning and design, we conduct a small survey, oriented to the particularities of the family – needs, interests, number of people, etc. This information provides us with the option to adapt the property to the specific needs and requirements. 

Tehnopol

House, Bistritsa

What are the up-to-date expectations of clients towards the interior and exterior of their homes? 

Clients often pleasantly surprise us with the innovation and style, they are aiming at. Desires vary and this makes our work so rich and interesting. 

How do you manage to fulfill a certain desire in case of a mismatch between the individual vision and the objective options that a space provides?  

For us communication is quite important – satisfying the specific desires and dreams makes us satisfied too. We succeed in moving smoothly through the process of eliminating the mismatch between expectations and opportunities. The pace of design depends on the client. 

Tehnopol

House, Bistritsa

What is your source of new ideas? 

Ideas are born during the communication with clients and at the start of the design process. In our practice, every building is created according to their desires and the character of the property and is adapted through our creative prism. The emotion and interests of our clients are our sources of inspiration. 

How does your partnership in life contribute to professional success?

We are looking in one direction. We help and replace each other. We have a big team. We work with our colleagues in the long term and in a friendly atmosphere. We develop together our experience and skills. 

Sofia, Druzhba 2, Tsarigradski Complex, bl. 238, next to entrance A, office 3 

phones: +359 878 820 106, +359 889 919 722 

tehnopolbg@gmail.com

www.tehnopol.bg

Tehnopol

Interior / Интериор

Aрхитектурно студио ТехноПол: Цялостна услуга с грижа за клиента 

Впечатляващ брой проекти има зад гърба си Архитектурно студио Технопол – семейната фирма, която Арх.Полухина и инж.Полухин основават през 2009 г. Портфолиото им съдържа не само жилищни, но и инфраструктурни проекти, сгради за образование, спортни съоръжения с голямо обществено значение. С успешната си работа компанията допринася за подобряването на средата в различни населени места в България и вдъхва живот на инвестиционните намерения на своите клиенти, с които работи открито през всички фази от проектирането. 

През последните години пазарът на недвижими имоти в България отчете голям интерес към еднофамилните и многофамил-ните къщи. Как отговаряте на тази тенденция?

Усещаме тази тенденция в нашата работа. Семействата имат нужда от жилище със свое собствено дворно пространство. Решението обикновено е покупка на имот в близост до столицата или друг голям град. Често цената на еднофамилна жилищна сграда е близка с цената на голям апартамент в града. Получаваме много поръчки директно от потребителите, както и от инвеститори, които създават жилища с цел продажба. Тези два варианта отговарят на търсенето.

Tehnopol

Жилище Горни Богров

Какви предимства предоставят на обитателите си бутиковите къщи?

Идеалният случай е жилището, което обитаваш, да е създадено специално за теб и твоето семейство. Жилището може да спомогне хармоничния начин на живот. Твърдим, че дори ежедневният стрес може да бъде силно намален, когато организацията на жилището е на максимално издържано функционално ниво. Тук е нашата най-голяма сила. По време на проектирането провеждаме малко проучване, насочено към спецификите на семейството. Потребности, интереси, брой обитатели, възраст и други. Тази информация ни дава възможност да пригодим жилището към нуждите и потребностите.

Какви са съвременните изисквания на клиентите, какво очакват по отношение на екстериора и интериора на своите жилища?

Често клиентите ни изненадват приятно с новаторство и стил, към който се стремят. Желанията се различават и това прави работата ни толкова богата и интересна.

Tehnopol

Жилище Горни Богров

Как успявате да осъществите конкретно желание в случаи на разминаване между индивидуалните представи и обективните възможностите, които пространството предоставя? 

За нас общуването е много важно - да удовлетворим съответните желания и мечти носи удовлетворение и на нас. Успяваме да преминем плавно през процеса на несъответствие между очаквания и възможности. Темпото на проектиране зависи от клиента. 

Откъде черпите нови идеи?

Идеята се ражда при общуване с клиентите и стартиране на проектирането. В нашата практика всяка сграда е създадена спрямо техните желания, характера на имота и преминала през нашата творческа призма. Черпим вдъхновение от емоцията и интересите на клиентите. 

Tehnopol

Жилище Драгалевци

Как партньорството в живота спомага за професионалните ви успехи?

Гледаме в една посока. Взаимно си помагаме и се заместваме. Всеки поема дейностите, в които е най-добър. Нашият екип е голям. Работим с колегите си дълготрайно в приятелска атмосфера. Развиваме опит и умения заедно.

София, ж.к. Дружба 2, "Цариградски Комплекс", бл. 283, до вход А, офис 30. 

тел: +359 878 820 106, +359 889 919 722 

tehnopolbg@gmail.com

www.tehnopol.bg

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

internatioal beauty conference bulgaria
THE FIRST INTERNATIONAL BEAUTY CONFERENCE IN BULGARIA BRINGS TOGETHER FAMED PROFESSIONALS AND LOCAL PRACTITIONERS
For the first time, Bulgaria will host a significant international event dedicated to the latest achievements in the beauty industry.

aestheline clinic dr ivan peev
AESTHELINE: MEDICINE HELPING BEAUTY
Few aesthetic clinics in Bulgaria can compare in their approach, professionalism and results with AestheLine. The medical professionals at the clinic for dermatology and laser treatment always put the patient first and apply a holistic approach.

Rumi Ilieva
RUMI COSMETICS: INTELLIGENT SOLUTIONS MADE IN BULGARIA
Rumi Cosmetics is a Bulgarian brand that impresses with both its goals and its ability to turn them into a reality: clean, effective cosmetics for ladies with high standards.

marko simeonov
AMATAS: A BULGARIAN PLAYER WITH GLOBAL AMBITION
AMATAS is one of the best examples that exciting things in cybersecurity can happen by Bulgarian initiative and on Bulgarian soil. Established in 2016, AMATAS is a part of Ocean Investments Group.

Albeba Amelia Hotel
ALBENA OPENS AMELIA, ITS FIRST THEMATIC 5-STARS HOTEL
Albena Resort has enriched its palette of 5-stars hotels with a new thematic hotel, Amelia, a part of the Deluxe & Lifestyle group.

kibersigurnost Kaloyan Vasilev
KIBERSIGURNOST: LACK OF RISK IS FREEDOM
Kaloyan Vasilev is more than a well-informed and interesting company on topics such as reliable protection on the Internet for individuals and corporate users alike.

Iva Tasheva Cyen
CYEN: THE POWER OF BEING PREPARED
When Iva Tasheva co-founded CyEn, a family owned micro-consultancy in Brussels, in 2018, she had a clear vision for the future.

evgeni sharkov and irina sharkova vderm
VDERM CLINIC: INNOVATION + PROFESSIONALISM = HARMONY
The clinic for aesthetics and plastic surgery VDerm is a preferred place to patients seeking better looks with the help of the latest effective technology, invasive and noninvasive procedures, applied by experienced professionals.

boyan antonov coherent solutions
COHERENT SOLUTIONS: PASSION FOR EXCELLENCE
As a leading global company in software development and consultancy, Coherent Solutions logically arrived on the Bulgarian market four years ago to make the most of the potential of local talents.

ninany cosmetics
NINANY COSMETICS: INSPIRED BY NATURE, CREATED BY SCIENCE, MADE WITH LOVE
Nina Antcheva, a chemical engineer, PhD, with many years of scientific experience in pharmaceutical chemistry and applied biochemistry, has created the boutique brand Ninany Cosmetics.

Lovech Zoo
60 YEARS LOVECH ZOO
It was established in the 1960s and is Bulgaria's largest in terms of area and number of animals, second only to Sofia's Zoo. Located at Stratesh Park, it covers an area of over 11 ha among a natural forest and well maintained meadows and alleys.

Atlantis aria
ATLANTIS / ARIA: AN APARTMENT WITH ITS OWN PRIVATE YARD
Apartments with a yard in Burgas with 2 bedrooms in a private gated complex