ATTORNEY AT LAW STANIMIR STOYANOV: THE CLIENT'S INTERESTS ARE A PRIORITY


His practice provides reliable legal help to Bulgarians and foreigners

Stanimir Stoyanov legal consultancy.jpg

The legal practice of Attorney at Law Stanimir Stoyanov is a place where Bulgarian and foreign citizens and companies find adequate legal help in a wide spectrum of law fields – from family and crime law to real estate, company registration and migration. Attorney at Law Stoyanov has specialised in international public and private law and is an IMI qualified mediator.

A significant part of your clients are foreigners. Why did you decide to help this group of people?

I did an MA in international business law from Tilburg University, the Netherlands. I know from personal experience the hardships that expats experience. It was then that I also realised that "to have a right" and "to realise that right in practice" are two completely different things. Most of the clients in my law firm are foreign citizens who live in Bulgaria temporarily or permanently. We also defend the interests of foreign citizens in their personal and business relations with different subjects of Bulgarian law. We often have cases that require application of the international, EU and Bulgarian law that are not always synchronised. Our biggest power is finding the right balance between these in order to protect our clients' best interests.

For who did you design your online consultation service?

Mostly for Bulgarians living abroad. They seek our help mostly for settling inheritance issues and family disputes, but there are also entrepreneurs who want to start a business in Bulgaria. We also have a lot of foreign clients who want to start business or settle here. Online consultation is also suitable for Bulgarian citizens who want to make the most of our legal services, specialisation and experience, but cannot visit our office. The service is also the preferred choice of our clients who value their time. I believe that with time online consultation will become the preferred type of service to both Bulgarian and foreign clients.

Can you single out a case from your practice that makes you especially proud?

When I start working on a case, I dedicate my entire time and attention to it, aiming at achieving the optimal result. For me each case in which I had defended the client's rights in the best possible way is a reason for pride and satisfaction! Defending the rights of children has always been the highest value for me and my efforts have always been targeted towards preservation of the children's psyche during parental conflict. Besides an attorney at law, I am also a registered mediator. Sadly, too many parents forget about their children's interests during divorce or settling of parent rights. This damages beyond repair children's psyche. Parents should be aware that the faster they leave their role as "partner" and take the role of a "parent," the easier the change will be for the children and their psyche will be saved.

Varna, 35 Velko Hristov St; phone: +359 888 19 46 20

stoyanovlegalpractice@gmail.com

stoyanovlegalpractice.com

Интересите на клиента са приоритет

Кантората на адвокат Станимир Стоянов дава надеждна правна помощ за българи и чужденци

Кантората на адвокат Станимир Стоянов е мястото, където български и чуждестранни граждани и компании откриват адекватна правна помощ в широк спектър от сфери на правото – от семейно и наказателно право до сделки с имоти, регистрация на компании и миграция. Адвокат Стоянов е специализирал в областта на международното публично и частно право и е регистриран медиатор.

Голяма част от клиентите ви са чужденци. Защо избрахте да помагате на тази група граждани?

Завърших магистратура по международно бизнес право в университета в Тилбург, Нидерландия. От личен опит съм запознат с трудностите, с които се сблъскват хората, които живеят извън родината си. Тогава осъзнах и това, че да "имаш право" и да "реализираш на практика това право" са две коренно различни неща. Повечето от клиентите на кантората ни са чуждестранни граждани, които пребивават временно или постоянно в България. Защитаваме интересите и на чуждестранни граждани в техните лични и бизнес отношения с различни субекти на българското право. Често се сблъскваме с казуси, изискващи приложение на международно, европейско и българско законодателство, като не винаги между тях съществува синхрон. Най-голямата ни сила е намиране на правилния баланс помежду им, за да защитим интересите на клиентите си.

Към кого е насочена услугата ви по онлайн консултиране?

Предимно към българските граждани, живеещи в чужбина. Търсят ни основно за уреждане на наследствени правоотношения и семейни спорове, но има и предприемачи, които желаят да развият бизнес в България. Имаме и много чуждестранни клиенти, които искат да започнат бизнес в България или да се установят в страната. Онлайн консултирането ни е подходящо и за български граждани, които желаят да се възползват от нашите адвокатски услуги, специализация и опит, но нямат възможност да посетят кантората. Онлайн консултиране избират и онези наши клиенти, които ценят времето си. Вярвам, че с времето онлайн консултирането ще стане предпочитаният начин за обслужване на българските и чуждестранни клиенти.

Можете ли да откроите в практиката си дело, с което се гордеете особено много?

Когато поемам дело му отдавам цялото си време и внимание, стараейки се да постигна максималния възможен резултат. За мен всяко дело, в което съм защитил правата на клиента си по най-добрия начин, е повод за гордост и удовлетворение! Защитата на правата на децата винаги е била висша ценност за мен и усилията ми винаги са били насочени към съхраняването на психиката на децата при родителски конфликт. Освен адвокат съм и регистриран медиатор. За съжаление, много родители забравят за интересите на децата си, когато се развеждат или определят упражняването родителски права. Това нанася непоправими щети на психиката на децата им. Родителите трябва да знаят, че колкото по-бързо излязат от ролята си на "партньор" и влязат в ролята си на "родител", толкова по-лесна ще бъде промяната за детето и психиката му ще бъде съхранена.

Варна, ул. "Велико Христов" 35, тел: +359 888 19 46 20

stoyanovlegalpractice@gmail.com

stoyanovlegalpractice.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

MAYA SHOPOVA: LOVE AS A CATALYST OF PERSONAL DEVELOPMENT
Maya Shopova is a family constellator, a psychologist, an NLP therapist, founder of a school for personal growth led by spirit of exploration and creative thinking, where gradual development is the main moving power in life.

LINKIN: EMBRACING CHANGE AND INNOVATION
A family business that starts small but with its striving for perfection and innovation gradually grows into a company that embodies ambition, innovation and expansion to foreign markets: the story of Profilink is an example that with the right mindset Bulg

EMANOELA SMILOVA: UNLEASHING THE POWER OF REGRESSION THERAPY
As an experienced regression therapist, Emanoela Smilova knows this truth perfectly well and is prepared to help us understand our subconscious and have happy, productive lives free from emotional blockages.

GRAVITY HOMES & LIVING: A PLACE ESPECIALLY CREATED FOR PEOPLE WITH SHARED VALUES AND LIFE PHILOSOPHY
Gravity Homes & Living is not just the new gated community in the Kambanite area.

BILYANA VUTOVA: ROAD TOWARDS SELF-KNOWLEDGE
Stress at work, personal failure, a general sense of losing our life's direction and meaning - when dark thoughts and moods take over, we will find an extended hand and professional advice from the professionals at Kalei Center.

IVET PAVLOVA: YOUR GUIDE TO HOLISTIC BUSINESS, LEADERSHIP, AND LIFE BALANCE SOLUTIONS TO CHALLENGES
Welcome to the realm of holistic solutions for navigating the complexities of business, leadership, and life. Meet Ivet Pavlova, a seasoned NLP Somatic Business, Leadership & Life Balance Coach, International Trainer, and Mentor Coach.

GUT2BE KOMBUCHA: CRAFT PERFECTION FOR HEALTHY LIVING
Fresh, lightly carbonated beverage with a pleasant taste – a glass of kombucha is always an excellent way to give ourselves some joy and to take care of our health.

DR TANYA ILIEVA, PHD: HELPING PEOPLE BECOME WHAT THEY CAN BE
She is a school psychologist, has a private practice and is a registered member of the Association of Psychologists in Bulgaria and of the Union of Scientists in Bulgaria.

JASMIN SPECIALTY COFFEE: MAKES WORKING FROM THE OFFICE MORE PLEASANT
A young and visionary Bulgarian entrepreneur has found an ingenious solution to making our work days more pleasant and effective – Jasmin Yankova's coffee roastery not only makes exquisite and intriguing single origin and blended coffees that enrich our day

THE LAVENDER ROOM: DISCOVER THE MAGIC POWER OF ESSENTIAL OILS 
Imagine a space that smells divine of the finest natural perfumes on Earth, a place that emanates tranquillity and welcomes you with warmth and kindness.

RALITZA PEEVA: UNLOCKING PEOPLE'S HEARTS
The Bulgarians and expats who seek psychological help and therapy from Ralitza Peeva are in for a pleasant surprise.

AVA PARTNERS: BUILDING A BETTER TOMORROW
Knowledge of local laws and administration is instrumental to all foreign companies that want to start a successful business in Bulgaria.