COME TO YOUR TERITORIA


TERITORIA offers a brand new vision of a modern 21st century home

teritoria project sofia

The development and transformation of a plot that for many years was an industrial and administrative area are gradually continuing in its evolution into a preferred residential territory. Located in south Sofia, between the Vladayska river, King Boris III Boulevard, bicycle alleys, several parks and more urban amenities, a new and exciting project is in the making.

This is TERITORIA.

A project of the future that will combine top international experience for a wholesome and happy lifestyle. TERITORIA was created to impress and excite. It is located on a plot of 11,000 sq m, but only 20% of it is built - something hard to see in an urban environment.

this is teritoria

The project is a composition of 5 buildings with height ranging between 28 m and 50 m and individual functionality, united in their shared avant-garde character. The buildings' exquisite design is expressed in the dynamics of the sharp edges that change their movement's direction at certain intervals, creating module with different width and height for each building. The overall luxury aesthetic is also booted by the lightness created by the numerous panoramic windows, the bronze and gold elements, and the light lines underlining the movement of the facade elements. The project's design will create trends for modern lifestyle.

Or TERITORIA, expressed in the 5 core principles in its DNA that unite the values and aims of a modern family home:

Free TERITORIA

80% of the plot is not built. In this free area is integrated a wide environmental variety of green areas, shrubs, trees and zones for meetings, reading, play and outdoor living.

Active TERITORIA

An infinity alley of health for jogging and walks, a multifunctional sports field for football, tennis and basketball, outdoor fitness area, kids' areas for active experiences.

this is teritoria

Private TERITORIA

Apartments with spacious and comfortable rooms with lots of natural light and sun, and panoramic vistas.

Precious TERITORIA

Buildings with elegant design and avant-garde architecture. Solid investment value that will increase with time. A signature project that will become a byword for innovation and luxury.

this is teritoria

South TERITORIA

Developed infrastructure around the compound combining all amenities of south Sofia and a network of public transportation, bicycle alleys, sidewalks and parks.

Home2U created for you TERITORIA

Client: Home2U

Location: Bulgaria, Sofia

Function type: Compound of residential buildings

Plot area: 10,996 sq m

Total built-up area: 40,684 sq m

Phase: Construction in progress

Year of design: 2021

studio CREATIVE - Architecture Studio

studio CREATIVE is Sofia based architecture practice created by architect Krum Sergeev. It unites friends and allies with shared understanding of high-quality contemporary design.

studio creative team

studio CREATIVE sees architecture as an art directly engaged with society and the creation of an environment that helps each of us feel better when communicating with it. This is why we strive to create increasingly interesting and innovative solutions with each of our projects.

studio CREATIVE works only after established standards in BIM environment of all specialists participating in the process, the process is also connected to both investors in small sites and large companies for work on a number of key projects. The work process allows each team member to participate in the creative process and to find the best solutions together. Our work style stands out with attention to quality and personal attitude in all stages of the investment process from the idea to the initial design phase to the realisation.

Sofia, 33 Lerin St, floor 1, office 1, +359 894 304 318

studiocreative.bg

 

Ела на своя TERITORIA

Развитието и трансформацията на една зона, която дълги години е била организирана като промишлена, индустриална и административна, продължава постепенно в нейното преобразуване и обособояване в предпочитана жилищна територия. Разположен в южната част на София между река Владайска, бул. "Цар Борис III", велоалеи, няколко парка и още много урбанизирани удобства се задава нов и вълнуващ проект.

Това е TERITORIA.

this is teritoria

TERITORIA представя изцяло нова визия за съвременно жилище на XXI век. Проект от бъдещето, който съчетава най-добрия световен опит за пълноценен и щастлив начин на живот. TERITORIA е създадена да впечатли и развълнува. Разположена е върху терен с площ от 11 000 кв.м, но са застроени едва 20% – нещо, което не може да се срещне в градска среда.

Проектът представлява композиция от 5 сгради с височина между 28 м и 50 м и индивидуална функционалност, обединени с общ авангарден характер. Изящният им дизайн е изразен чрез динамиката на острите ръбове, които сменят посоката си на движение през определен интервал, образувайки индивидуални за всяка сграда модули с различна ширина и височина. За общото луксозно излъчване допринасят и ефирността, създадена от многобройните панорамни прозорци, елементите с бронзово-златист оттенък, и светлинните линии, подчертаващи движението по фасадните елементи. Дизайнът на проекта създава тенденции за съвременен начин на живот.

Или TERITORIA, разгледана в 5-те основни принципа, заложени в нейното ДНК, обединяващи ценностите и стремежите на съвременното семейно жилище:

Свободна TERITORIA

80% от терена на комплекса остават незастроени. В свободната площ се интегрират широко биоразнообразие от зелени площи, храсти, дървета и зони за общуване, четене, игра и живот на открито.

Активна TERITORIA

Инфинити алея на здравето за крос и разходки, мултифункционално игрище за футбол, тенис и баскетбол, фитнес на открито, детски зони за активни преживявания.

this is teritoria

Лична TERITORIA

Жилища с просторни и удобни помещения с много светлина, панорамни гледки и ослънченост.

Скъпоценна TERITORIA

Сгради с изящен дизайн и авангардна архитектура. Солидна инвестиционна стойност, растяща в годините. Знаков комплекс, който ще остане като нарицателно за новаторство и лукс.

Южна TERITORIA

Уредена инфраструктура около комплекса, съчетаваща в себе си всички удобства на южните квартали, заедно с напълно изградена мрежа от транспорт, велоалеи, тротоари и паркове.

this is teritoria

Home2U създаде за теб TERITORIA

Клиент: Home2U

Местоположение: България, София

Функционален тип: Комплекс от жилищни сгради

Площ УПИ: 10 996 кв.м

РЗП: 40 684 кв.м

Фаза: В строеж

Година на проектиране: 2021

studio CREATIVE - Архитектурно cтудио

"СТУДИО КРИЕЙТИВ" е базирана в София архитектурна практика създадена от архитект Крум Сергеев. В нея участват приятели и съмишленици, които имат еднакви убеждения за висококачествен и съвременен дизайн.

"СТУДИО КРИЕЙТИВ" разглежда архитектурата като изкуство, което се ангажира пряко с обществото, с изграждането на околна среда, която спомага всеки от нас да се чувства по-добре от контакта с нея. Затова се стараем с всеки проект да създадем все по-интересни и новаторски решения.

"СТУДИО КРИЕЙТИВ" работи изцяло по утвърдени стандарти в BIM среда от всички специалисти, участващи в процеса, като работата се свързва и с частни инвеститори по малки обекти, и с мащабни компании по редица ключови проекти. Форматът на работа позволява на всеки член от екипа да се включи в творческия процес и съвместно да намерим най-добрите решения. Нашият стил на работа се отличава с внимание към качеството и лично отношение във всички етапи на инвестиционния процес от идеята през проектирането и до нейното изпълнение.

София, ул. "Лерин" 33, етаж 1, офис 1, +359 894 304 318

studiocreative.bg

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

DENTAL PLAZA: A CLINIC THAT MAKES YOU SMILE
DENTAL PLAZA is a modern and cosy practice that helps patients solve their dental problems without pain, with the latest treatment methods and under the care of dedicated professionals.

DOBREV DENTAL CENTER: WHERE EACH SMILE TELLS A STORY OF CARE AND PROFESSIONALISM
In dental medicine few topics are as complex and multifaceted as complete rehabilitation and treatment of disorders in the lower jaw joints.

MAXVIEW PROPERTY: COMPETENCY, QUALITY, CREATIVITY
In a competitive market such as real estate, providing a truly individual approach to each client is a responsible task that only visionary professionals can handle properly. MaxView Property is such a company.

COMPLETE SMILE TRANSFORMATION AT VENELINOV STUDIO
Dr Rosen Venelinov created Venelinov Dental Studio in 2001. He is a renowned dentist and lecturer who attends on a regular basis a number of dental forums in Bulgaria and abroad.

GALERIE REAL ESTATES: BOUTIQUE SERVICE FOR DEMANDING CLIENTS
When you seek not just any home, investment or property to rent, but a space that satisfies your needs and criteria, Galerie Real Estates will help.

HEALTHDATA BOX: SMART PROCESSING OF HEALTHCARE DATA
A healthcare system without inequalities, where all services and products are consistent, intelligently budgeted and dedicated to the patients' comfort: value-based healthcare sounds like a utopia.

DR EVELINA PERCHINSKA: COMMITTED TO PATIENTS' HAPPINESS
They are of all ages and suffer from different diseases and conditions, but they are all satisfied with the treatment's result.Dr Evelina Perchinska is the manager of Dental Clinic Eurovita.

SOON IN SOFIA: VIEW FROM YOUR OFFICE TO GOLDEN DOMES AND VASIL LEVSKI MONUMENT
Have you pondered on the fact that during the workweek many of us spend the bigger part of their active time in the office? And that its location has a significant impact not only on the quality of their work, but also on the quality of their life?

SAN STEFANO PLAZA: HIGH-END OFFICES FOR RENT
SAN STEFANO PLAZA offers spacious, high-end offices with an area of over 100 sq.m located on the 2nd to the 7th floor.

A PLACE TO CALL HOME: YOUR DREAM HOME
Looking both south and towards the Vitosha mountain, with a fast access to the city centre, it is one of the best developments to live or invest in in Bulgaria. The compound has 34 terraced houses grouped in 6 buildings.

SMILE CARE: THEORY AND PRACTICE OF PROFESSIONAL DENTAL CARE
The founder of the practice, Dr Srebrina Sokleva, shares more.Why beautiful smile is something more than a pleasant feature on our face?