DR PARUSHEVA DENTAL CLINIC: WORLD-LEVEL QUALITY

DR PARUSHEVA DENTAL CLINIC: WORLD-LEVEL QUALITY

Wed, 07/27/2022 - 16:18

Dr Daniela Parusheva skilfully turns ambitious plans into a reality

dr daniela parusheva
Dr Daniela Parusheva

Work under a microscope, use of dental lasers and Digital Smile Design – these are just some of the innovations that are a routine in treatment at Dr Parusheva Dental Clinic. Its founder, Dr Daniela Parusheva, has achieved this with an intuition for new technologies and specialisation in implantology, endodontics and digital dentistry in Spain, Germany, Portugal, Denmark, Hong Kong and Bulgaria.

Your clinic has set the ambitious goal to offer world-class dental treatment. How have you achieved this in practice?

To have such claims for your work, you should be sure that all elements in your dental clinic are at a world-level – equipment, work processes, and staff qualification.

At the clinic we use latest generation technology by international leaders in dentistry – KaVo (dental unit and X-ray), Zumax microscope with Carl Zeiss optics, SONY sensor and wireless system for real-time visualisation and Full HD, dental laser by the Israeli manufacturer Light Instruments, intraoral scanner by the Danish company 3Shape, 3D printer by Formlabs. In regard to software, we are one of the few, and possibly the only, dental clinics in Bulgaria that applies a completely digital work protocol. We use the 3Shape CAD/CAM system with all of its modules for implantology, digitally manufactured crowns, orthodontic treatment with transparent aligners etc. Of the top 6 software products of 2021, according to Dental Products Report, our completely digital work process fully uses three (Bellus3D DentalPro, Scan to Model Formlabs and Automate 3Shape), and Kavo's DTX Studio Suite is used partially. Last but not least is education. This was why I sought and attended trainings and digital clinics abroad.

What is digital dentistry and what are its advantages?

Digital dentistry has many advantages. The precision and speed of manufacturing products significantly increase. Thanks to technologies we can offer to our patients the so-called same day dentistry – we can prepare the tooth, make a digital imprint with the 3Shape intraoral scanner, make the future crown's individual design and, while you are enjoying a cup of coffee in the next room, we can 3D print the permanent crown and place it in the same day. Digital planning allows us as well to see the treatment's end result even before it has started, to show it to the patient and to discuss it with them.

What are the latest novelties at Dr Parusheva Dental Clinic?

We implemented All-on-4, the concept of Dr Paulo Malo, Portugal, for restoration of complete jaw with implants within a single visit. We are one of the few clinics globally who do this with a fully digital work protocol. The surgery is performed under multimodal general anaesthesia, which provides the needed psychological and emotional comfort during the procedure in the presence of an anaesthesiologist with the all necessary monitoring and the most advanced equipment.

Sofia, 4 Vasil Drumev St, phone: 0899 915 986 

www.dr-parusheva.com

Качество на световно ниво

Д-р Даниела Парушева умело превръща амбициозните планове в реалност

Работа под микроскоп, употреба на дентални лазери и Digital Smile Design – това са само част от иновациите, които са всекидневие в дентална клиника "Д-р Парушева". Основателката на клиниката д-р Даниела Парушева постига това с усет към новите технологии и специализации в областта на имплантологията, ендодонтията и дигиталната стоматология в Испания, Германия, Португалия, Дания, Хонконг и България.

Клиниката Ви си поставя амбициозната цел да предоставя дентално лечение на световно равнище. Как го постигате на практика?

За да можеш да твърдиш такова нещо, трябва да си сигурен, че всички елементи на стоматологичната клиника са на световно равнище – техника, работни процеси и квалификация на персонала.

В клиниката разполагаме с последно поколение техника на световни лидери в областта на стоматологията – KaVo (дентален юнит, дигитален рентен), Zumax микроскоп с оптика на Carl Zeiss, сензор на SONY и безжична система за визуализация в реално време и Full HD, дентален лазер на израелския производител Light Instruments, интраорален скенер на датската фирма 3Shape, 3D принтер на Formlabs. По отношение на софтуера, ние сме една от малкото, ако не и единствената дентална клиника в България, която работи с изцяло дигитален работен протокол. Използваме системата CAD/CAM на 3Shape с всичките ѝ модули за имплантология, дигитално изработени коронки, ортодонтия с прозрачни алайнери и т.н. От топ 6-те софтуерни продукта за 2021 г., според Dental Products Report, в нашия изцяло дигитален работен процес се използват три в тяхната пълнота (Bellus3D DentalPro, Scan to Model Formlabs и Automate 3Shape), а DTX Studio Suite на Kavo се ползва частично. Не на последно място е обучението. Затова трябваше да се търсят и посещават курсове и дигитални клиники в чужбина.

Какво е дигитална стоматология и какви са преимуществата ѝ?

Дигиталната стоматология има много преимущества. Точността на изработваните продукти и скоростта на изработката се повишава значително. Благодарение на технологиите можем да предложим на пациентите си т.нар same day dentistry – можем да подготвим зъба, да вземем дигитален отпечатък с интраоралния скенер на 3Shape, да направим индивидуален дизайн на бъдещата коронка и, докато си пиете кафето в съседната стая, да принтираме с 3D принтера постоянната коронка и да я поставим в същия ден. Дигиталното планиране ни позволява и да видим крайния резултат от лечението, преди то да е започнало, да го покажем и дискутираме с пациента.

Какви са последните нововъведения в Дентална клиника "Д-р Парушева"?

Въведохме концепцията на проф. Пауло Мало, Португалия, за възстановяване на цяла челюст с импланти в едно посещение – All-on-4. Ние сме една от малкото клиники в света, които извършват това с изцяло дигитален работен протокол. Хирургията е под мултимодална анестезия, която осигурява необходимия психоемоционален комфорт по време на процедурата в присъствието на анестезиолог с целия необходим мониторинг и най-съвременната апаратура.

София, ул. "Васил Друмев" 4, тел: 0899 915 986 

www.dr-parusheva.com

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

villa flavia hotel plovdiv
VILLA FLAVIA BOUTIQUE HOTEL: EXPERIENCE THE PAST. CELEBRATE THE FUTURE
Just a few steps away from the Main Pedestrian Street and right near Kapana Creative District, Old Plovdiv and the Ancient Theatre of Philippopolis.

Vi Group BG Ivelin Hristov
VI GROUP BG: FUTURE IS THE RIGHT DIRECTION
Hello, I am Ivelin Hristov, the founder and owner of Vi Group Bg property development and investment company, and I believe that the future is the right direction.

mutafchiyska dent
MUTAFCHIYSKA DENT: WHERE ONE IS WILLING TO VISIT THE DENTIST
Dr Bonka Mutafchiyska is the founder and owner of Mutafchiyska Dent dental clinic in Plovdiv. She is known not only for her impeccable professional reputation and years of practice, but also as being one of the city's most beloved and respected dentists.

belle estates nikolay kanev pavel petkov
BELLE ESTATES/ERA PREMIUM: AN EXCEPTIONAL HIGH-END PROPERTY COMPANY
When you want to invest in a high-end property in Bulgaria, or seek to buy one, Belle Estates/ERA Premium is the company that will help you to make the best choice.

valkrea.house mitko tsonev
VALKREA.HOUSE: INTELLIGENT HOMES FOR COMFORTABLE LIVING
The advantages of smart homes, offices and other buildings are not a novelty anymore. The integrated systems allow us to control the electricity, air conditining and ofther amenities, and to enjoy unprecedented comfort, secutiry and low utility bills.

Preventica
PREVENTICA CENTER: YOUR HEALTH IS IN YOUR HANDS
Imagine a future where you never get ill or sick, and live in perfect health year after year.

the top dental clinic
THE TOP DENTAL CENTER: PROFESSIONAL DENTAL CARE IN THE HEART OF EUROPE!
You are not alone. The dental professionals from Bulgaria, Israel and Turkey who created The Top Dental Center had the same dream, and turned it into a reality.

via dental dr viktoria aleksieva
VIA DENTAL STUDIO: CARE AND QUALITY FOR THE WHOLE FAMILY
Systematic prophylaxis is the key to good dental health. For more than 20 years Dr Viktoria Aleksieva has successfully applied this principle in her work with patients of all ages.

vaya estates tsvetomir partalozov
VAYA ESTATES: A DIFFERENT TYPE OF BROKERAGE
Established in 2018, Vaya Estates is a brokerage that since day one has strived to offer client-oriented type of service.

flip.bg
FLIP - THE NEW SMART WAY TO BUY AND SELL MOBILE DEVICES ONLINE
The company allows customers to easily, securely, quickly and safely sell and buy used smart mobile devices. Ivaylo Netsov, General Manager of Flip for Bulgaria, tells more.

Calinachi
CALINACHI: HIGH PRECISION BEAUTY CARE
Calinachi is a Bulgarian brand that skilfully manages to give them that, and much more.