DR YOVKO CHERVENKOV: THE LIGHTNESS THAT YOU DESERVE

DR YOVKO CHERVENKOV: THE LIGHTNESS THAT YOU DESERVE

Wed, 06/29/2022 - 15:52

The specialist in orthopedics and traumatology successfully treats hallux valgus and other foot conditions

dr yovko chervenkov
Dr Yovko Chervenkov, specialist in orthopedics and traumatology

When you have foot problems, Dr Yovko CherveNkov will help. He is a specialist who has been a part of the team of the national consultant in orthopedics and traumatology Professor Andrey Yotov, DSc, and Assistant Professor Dr Rumen Zlatev. Dr Chervenkov is the first Bulgarian graduate of the prestigious orthopedic trainings AO Trauma Care, Advanced level, in Davos, Switzerland. He has participated in over 20 trainings in Europe, organised by the biggest international orthopedic societies. The last of those was in the clinic of the world renown foot surgeon, Dr Levon Makinyan, in Moscow. In Plovdiv he has a practice for reconstructive and aesthetic foot surgery. There he uses the most advanced methods and technologies to treat hallux valgus, grave forms of flatfoot and all other types of foot deformation.

Why do we suffer from hallux valgus?

Hallux valgus (bunion) is a swelling of the great toe as a result of complex deformations. The great toe gradually moves towards the other toes; it restricts their ability to move and permanently deforms them. The deformity is based on a prominent heredity. Heredity makes up over 70% of factors for developing such deformity. The main factors for its development are wearing uncomfortable shoes, combined with predisposition and overelasticity of the feet and the joints.в The deformation is common in women, but there are male sufferers as well.

How can you help us?

Usually patients seek our help when the deformity severely affects their lifestyle, aesthetically or functionally. The solution is a minor to intermediate level surgery – a bone correction that lasts between a half and full hour. The recovery period stretches between 2 and 6 weeks. On the first day after the surgery patients walk with a special post-surgery shoe. Right rehabilitation is key for the proper, quick recovery.

For what other foot conditions can you help us?

Feet are complex structures created to bear the weight of the whole body. Damage of their balance and geometry causes deformities that are often accompanied by pain and discomfort. Hallux valgus, for example, often causes the so-called hammer toe: the second toe is bend and deformed, the joints swell painfully.

A significant percentage of my cases are flatfeet. At a first glance these are harmless, but with ageing they can cause pain, discomfort and problems with the musculoskeletal apparatus.

Feet problems are often complex and can cause troubles with the knee and hip joint and the whole musculoskeletal apparatus. Visiting the doctor on time is crucial for their prevention.

You are constantly developing as a specialist. Where was your latest training?

In October 2021 I had the chance to work together with Associate Professor Levon Makinyan in Moscow. He is one of the best foot surgeons in the world. For two weeks, as a part of his team, I treated over 100 cases of different foot deformities with the most advanced techniques for their correction.

In Bulgaria, for a number of reasons, progress in this direction has been significantly slower, while the number of patients suffering from such conditions is growing.

Plovdiv, 79 Osvobozhdenie Blvd

+359 88 844 4443 

office@doctorchervenkov.com

www.doctorchervenkov.com

Лекотата, която заслужавате

Д-р Йовко Червенков, ортопед-травматолог, успешно лекува халукс валгус и други заболявания на ходилото

Когато имате проблеми с ходилата, д-р Йовко Червенков ще ви помогне. Той е бил част от екипа на националния консултант по ортопедия и травматология проф. д-р Андрей Йотов и доц. д-р Румен Златев. Д-р Червенков е първият български лекар, завършил престижните ортопедични курсове AO Trauma Care ниво Advanced в Давос, Швейцария. Участвал е в над 20 обучения в Европа, организирани от най-големите международни ортопедични дружества. Последното от тях е в клиниката на световноизвестния ходилен хирург доц. д-р Левон Макинян в Москва. Практикува в Пловдив реконструктивна и естетична хирургия на ходило, където коригира халукс валгус, тежко плоскостъпие и всички видове ходилни деформации с най-модерните методи и апаратура.

Защо страдаме от халукс валгус?

Халукс валгус (изпъкнало кокалче) е подутина в основата на първия пръст на ходилото в резултат на сложни деформации. Палецът постепенно се насочва към останалите пръсти, като намалява възможността за движението им и ги деформира трайно. В основата на деформацията има много силно изразена наследственост. Над 70% от факторите за развитие на такава деформация е наследствеността. Носенето на неудобни обувки, съчетани с предразположение и свръхеластичност на ходилата и ставите, са основните фактори за развитие. Деформацията се среща много по-често при жени, но и мъже страдат от нея.

Как можете да ни помогнете?

Най-често пациентите идват на консултация, когато деформацията повлияе начина им на живот естетически или функционално. Решението е малка към средна операция – костна корекция с продължителност половин до един час и период на възстановяване между 2 и 6 седмици. Пациентите ходят на първия ден след операцията с помощта на специална следоперативна обувка. Правилната рехабилитация е ключова за правилното, бързо възстановяване.

При какви други заболявания на стъпалата можете да ни помогнете?

Ходилата са сложни структури, създадени да носят тежестта на цялото тяло. Нарушаването на баланса и геометрията им води до деформации и изкривявания, често придружени с болки и дискомфорт. Появата на халукс валгус например често води до появата на "пръст-чукче" – свиване и изкривяване на втория пръст и поява на болезнена подутина върху ставите.

Сериозен процент от случаите в практиката ми са плоскостъпията. На пръв поглед са безобидни, но с възрастта водят до болки, дискомфорт и проблеми с целия опорно-двигателен апарат.

Проблемите с ходилата често са комплексни и могат да доведат до проблеми с колянната и тазобедрената става и целия опорно-двигателен апарат. Навременната консултация е важна стъпка към превенцията им.

Непрестанно се развивате като специалист. Къде беше последната ви специализация?

През октомври 2021 г. имах шанса да работя съвместно в Москва с доц. д-р Левон Макинян, един от най-добрите ходилни хирурзи в света. За две седмици заедно с екипа му работихме по над 100 случая на различни ходилни деформации, използвайки най-съвременни техники за корекцията им.

В България по ред причини напредъкът в тази насока е значително по-бавен, а броят на пациентите с подобни проблеми расте.

Пловдив, бул. "Освобождение" 79

+359 88 844 4443 

office@doctorchervenkov.com

www.doctorchervenkov.com

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.