УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА ВАГАБОНД МЕДИЯ ЕООД

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате www.vagabond.bg - сайт на "Вагабонд Медия" ЕООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и "Вагабонд Медия" ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на www.vagabond.bg за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на www.vagabond.bg и "Вагабонд Медия" ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) www.vagabond.bg, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте www.vagabond.bg.

Потребителите получават правото да използват услугите на www.vagabond.bg, единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар под статия, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за писане на коментари на "Вагабонд Медия" ЕООД (публикувани над формата за коментар под всяка статия на www.vagabond.bg). "Вагабонд Медия" ЕООД не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на www.vagabond.bg.

"УСЛУГА/и" на www.vagabond.bg включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър или мобилно приложение информационни ресурси/данни на www.vagabond.bg;

- участие с коментар под статиите в www.vagabond.bg;

- възможност за онлайн заявка за абонамент за хартиеното издание на списание Vagabond и закупуване на книга от www.vagabond.bg/fsi/books.

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което "Вагабонд Медия" ЕООД се намира в договорни отношения и от името на което "Вагабонд Медия" ЕООД има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на Потребители на www.vagabond.bg, проявили писмен интерес под формата на коментар под публикация, свързана със стоки и/или услуги, предоставяни от Партньора.

"РЕКЛАМЕН МАТЕРИАЛ" е всяка публикация на www.vagabond.bg в резултат от договорни отношения между "Вагабонд Медия" ЕООД и нейни Партньори (статия, линк, банер, други). 

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на www.vagabond.bg, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Поверителност

"Вагабонд Медия" ЕООД е администратор на лични данни. Във връзка с използването на услугите на сайтовете и приложенията ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

"Вагабонд Медия" ЕООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на www.vagabond.bg на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани.

V. Ограничаване на отговорността

"Вагабонд Медия" ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта и приложенията си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. "Вагабонд Медия" ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.vagabond.bg. Цялата информация на www.vagabond.bg се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. "Вагабонд Медия" ЕООД полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Освен, когато е ясно декларирано, всички възгледи и мнения, публикувани на www.vagabond.bg, са с цел забавление. "Вагабонд Медия" ЕООД не носи пряка или косвена отговорност за Рекламните материали, публикувани на www.vagabond.bg.

Продуктите и услугите от Рекламните материали, публикувани на www.vagabond.bg, могат да бъдат променени без предварително уведомление. На Потребителя силно се препоръчва да направи собствено щателно проучване и да потърси професионален съвет преди да поеме какъвто и да било финансов ангажимент по отношение на Рекламните материали.

"Вагабонд Медия" ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на www.vagabond.bg.

"Вагабонд Медия" ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които www.vagabond.bg съдържа препратки.

"Вагабонд Медия" ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на www.vagabond.bg.

"Вагабонд Медия" ЕООД издава англоезично издание и основната информация на www.vagabond.bg е на английски език. "Вагабонд Медия" ЕООД не носи отговорност за евентуални щети, понесени от Потребителя, причинени от недостатъчно познаване на английски език. 

VI. Промени

"Вагабонд Медия" ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за коментиране по всяко време, като своевременно публикува тези промени на www.vagabond.bg.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия са приети с решение на редакционния съвет на "Вагабонд Медия" ЕООД и влизат в сила считано от 01.09.2006 г., изменени, считано от 01.05.2010 г., изменени, считано от 02.10.2014 г., изменени, считано от 15.06.2018 г., изменени, считано от 15.01.2021 г.