DR VALENTINA IVANOVA: TO GIVE CHILDREN WINGS

DR VALENTINA IVANOVA: TO GIVE CHILDREN WINGS

Sat, 02/25/2023 - 00:05

Academy Nikola Tesla helps the new generation to master and rule over the digital world

Valentina Ivanova Nikola Tesla Academy.jpg
Dr Valentina Ivanova, co-founder of Academy Nikola Tesla

The future of our children is digital, but it will belong to those who are able to choose their own route through its waters instead of floating aimlessly on the waves. In Academy Nikola Tesla, children learn exactly this with in-person and online lessons in programming, robotics, mathematics and more.

The academy is the initiative of Dr Valentina Ivanova. Full with contagious passion for her work, she has a PhD in AI, has specialised in the Software Engineering Institute at the Carnegie-Mellon University, in the USA, and has an Exec. MBA in finance management from Sheffield University. Her experience, expertise and goals make her an impressive choice of professional to discuss with modern education, business and women in it.

For what children is the Academy Nikola Tesla?

We, at Academy Nikola Tesla, gather under one roof and in one online environment the best teachers and the best students. The educational system has always struggled to meet the needs of talented students. We are here to offer them challenges fit for their intellect and capabilities, and to teach them how to make technologies an ally for life.

Children nowadays can easily waste their time in digital temptations instead of turning the new technologies into a powerful tool for realising their dreams. While seeking how to encourage them, Dr Mariyana Raykova and I created Academy Nikola Tesla. Here children learn to talk computer languages and to understand and manage the digital world.

Programming was first. Today, we also teach mathematics, robotics, physics, and digital arts. We have branches in Plovdiv and Varna. Our mission remains the same – to give children wings and to teach them how to make their dreams a reality.

Many women reach a moment in their lives when they reconsider everything they have done and make a sharp turn. What would bring you to such a burnout situation?

I believe in voluntary burnout as a tool for self-building and re-creating yourself. If you do not burn in your work, then your entire existence is a flicker, a wandering. Dear girls, find what incites the fire inside you and each day keep the flame with work. This is the only way to be happy and successful.

What is the most important lesson you learned from your parents?

The formula of a strong family. My parents showed me that the world does nor begin or end with me, and that I am responsible to both the previous and the future generations. My father taught me to not give up to problems, even when they seem insurmountable. My mother taught me unconditional love. I will always keep them in my heart.

What do you teach your own children?

I have two wonderful children, a boy and a girl. They are already grown ups. I teach them to value love, respect and trust. I hope that I have given them the strength to continue on their own path.

www.ant.bg

Д-р Валентина Иванова: Да дадеш криле на децата

Академия "Никола Тесла" помага на новото поколение да овладее дигиталния свят

Бъдещето на децата ни е дигитално, но в него успешни ще бъдат само онези, които сами избират посоката си през водите му, вместо да се носят по вълните. В Академия "Никола Тесла" децата учат точно това с присъствени и онлайн уроци по програмиране, роботика, математика и още.

Академията е инициатива на д-р Валентина Иванова. Изпълнена със заразяваща страст към работата си, тя е доктор по изкуствен интелект, специализирала е в Института по софтуерно инженерство към университета "Карнеги-Мелън" в САЩ и има Executive MBA по финансов мениджмънт от Шефилдския университет. Опитът, познанията и целите ѝ я правят забележителен събеседник на теми като съвременното образование, бизнеса и жените в него.

За какви деца е Академия "Никола Тесла"?

В Академия "Никола Тесла" събираме под един покрив и в една онлайн среда най-добрите учители и най-добрите ученици. Образователната система винаги е имала трудности да отговори на нуждите на отличниците. Ние сме тук, за да им предложим предизвикателства, достойни за техния интелект и възможности, и да ги научим как да превърнат технологиите в съюзник за цял живот.

Съвременните деца лесно могат да пропилеят времето си в цифрови изкушения, вместо да превърнат новите технологии в мощен инструмент за сбъдване на мечти. Търсейки как да ги насърчим, заедно с д-р Марияна Райкова създадохме Академия "Никола Тесла". Тук децата се научават да говорят компютърни езици и да разбират и управляват дигиталния свят.

Програмирането постави началото. Днес вече преподаваме математика, роботика, физика, дигитални изкуства. Имаме клонове в Пловдив и Варна. Мисията ни остава същата – да дадем криле на децата и да ги научим как да превръщат мечтите си в реалност.

Много жени в определен момент от живота си преосмислят постигнатото дотогава и правят остър завой. Какво би Ви довело до подобен житейски бърнаут?

Вярвам в доброволния бърнаут като инструмент за себеизграждане и пресътворяване. Ако човек не гори в работата си, цялото му съществуване е мъждукане, лутане. Мили момичета, намерете това, което подклажда огъня във вас и всеки ден го подклаждайте с работа. Само така ще сте щастливи и успешни.

Кой е най-важният урок, който научихте от родителите си?

Научих формулата на здравото семейство. Родителите ми ми показаха, че светът не започва и няма да свърши с мен, и че нося отговорност и към предишните, и към бъдещите поколения. Татко ме научи да не се предавам пред проблемите, дори когато изглеждат непреодолими. От мама се научих на безусловна обич. Ще ги нося винаги в сърцето си.

На какво учите собствените си деца?

Имам две прекрасни деца – момче и момиче. Те са вече големи. Уча ги да ценят обичта, уважението и доверието. Надявам се да съм им дала силата да вървят уверено по своя път.

www.ant.bg

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.