PERSONAL GROWTH WITH MARIYA KOLEVA


As a life coach and an NLP practitioner, she helps us to discover our true selves

Mariya Koleva.jpg

Mariya Koleva, a life coach and NLP practitioner, focuses on personal growth and the support to her clients to live up to their own expectations. For the past couple of years, she has been using neuro-linguistic programming in her work extensively and has a lot to say about its great benefits.

What exactly is neuro-linguistic programming in a life coaching context?

NLP is a method that uses a set of techniques to facilitate communication and thinking. When used properly, it leads to clarifying our goals, realising where we really stand and achieving our desired results. The method's name reflects its essence. We perceive all experiences through the five senses (the neural system) and express them in different linguistic constructions. The method's techniques allow us to "programme" the neural and linguistic constructions in such a way that we can achieve particular results.

In my practice, I use NLP as a tool to identify the client's leading senses and the best techniques to approach them. For example, some clients say: "I see that you understand me." For them, the best are techniques connected to visual perceptions. Clients who say "I feel that you understand me" rather seek their "inner voice" – and, accordingly, will benefit from a different technique.

What results can we expect from NLP? Are there any risks?

When we have properly defined the client's nonverbal answers and have selected our techniques well, the results won't be long. The clients realise what is important for them and how valuable they are being themselves. They shake off other people's ideas and goals, they establish their confidence and healthy self perception, and take their true place in the centre of their own lives.

NLP helps us to retune ("reprogramme") our thinking and attitude, without affecting our personality. It acts to the point where we are ourselves. In this sense – nothing can go wrong with NLP.

Can you share some typical cases in which NLP is an effective method?

NLP helps very effectively when treating traumatising memories and dealing with phobias. A client, for example, was scared of driving after a car crash. With the help of NLP, she overcame the memory without forgetting it.

Another field where NLP is of help is preparation for future stressful situations such as job interviews, where my clients excel.

A valuable advantage of NLP is that the client does not have to share in great detail events, memories, experiences and emotions to see results.

NLP is an effective life coaching method, but it is by far not unique. A good life coach will be able to evaluate the clients' specificities and use the techniques that will work best for them. I adapt my coaching techniques to my clients, not vice versa. My attention is focused on the people who have trusted me.

+359 87 862 3040

coaching@mariyakoleva.com

www.mariyakoleva.com

FB: LifeCoach.MariyaK

Личностно израстване с Мария Колева

Като личен коуч и НЛП практик тя ни помага да открием истинското си аз

Мария Колева, личен коуч и НЛП практик, акцентира върху личностното израстване и подкрепата на клиентите си да осъществят и изживеят своите собствени очаквания. В последните години използва предимно невро-лингвистичното програмиране в работата си и вижда сериозните ползи, които техниките на този метод носят на клиентите.

Какво точно е невро-лингвистичното програмиране в контекста на лайф коучинга?

НЛП е подход, който чрез набор от техники подпомага комуникацията и мисленето. Приложен правилно, той води до изясняване на целите, осъзнаване на реалното състояние и постигане на желаните резултати. Името на метода отразява същината му. Всяко преживяване се възприема чрез петте сетива (нервната система) и намира израз в различни езикови конструкции. Чрез техниките на подхода можем да "програмираме" нервните и лингвистичните конструкции така, че да получим определени резултати.

В моята практика НЛП ми дава възможност да преценя кои са водещите сетива на клиента и най-подходящите техники за въздействие. Някои клиенти например казват: "Виждам, че ме разбираш". При тях са подходящи техниките, свързани с визуалните възприятия. Клиентите, които казват "Струва ми се, че ме разбираш", по-скоро търсят "вътрешното си усещане" – и съответно се нуждаят от друга техника.

Какви резултати можем да очакваме от НЛП? Крие ли то някакви рискове?

Когато правилно сме определили невербалните отговори на клиента и сме подбрали добре техниките си, резултатите не закъсняват. Клиентите осъзнават кое е важно за тях и колко са ценни самите те такива, каквито са. Отърсват се от чуждите идеи и цели, затвърждават самочувствието и здравословната си самооценка и заемат истинското си място в центъра на собствения си живот.

НЛП помага да пренастроим ("препрогамираме") мисленето и отношението си, но не ни превръща в други хора. То действа до там, докъдето ние сме самите себе си. В този смисъл – няма какво да се обърка.

Кои са някои типични случаи, при които НЛП е ефективен подход?

НЛП помага много ефективно при лечение на травмиращи спомени и справяне с фобии. Една клиентка например се страхуваше да шофира след преживяна катастрофа. Посредством НЛП тя преодоля спомена, без да го забравя.

Друга сфера, в която НЛП е от полза, е подготовката за бъдещи стресови ситуации като интервю за работа, където моите клиенти имат множество успешни представяния.

Ценно предимство на НЛП е, че не се налага клиентът да разказва подробности за случки, спомени, преживявания и емоции, за да се постигнат резултати.

НЛП е ефективен подход в лайф коучинга, но далеч не е единствен. Добрият лайф коуч умее да преценява спецификите на клиентите и използва техниките, които работят. Аз адаптирам коучинг техниките към клиента, а не обратното. В центъра на моето внимание са хората, които ми се доверяват.

+359 87 862 3040

coaching@mariyakoleva.com

www.mariyakoleva.com

FB: LifeCoach.MariyaK

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

DENTAL PLAZA: A CLINIC THAT MAKES YOU SMILE
DENTAL PLAZA is a modern and cosy practice that helps patients solve their dental problems without pain, with the latest treatment methods and under the care of dedicated professionals.

DOBREV DENTAL CENTER: WHERE EACH SMILE TELLS A STORY OF CARE AND PROFESSIONALISM
In dental medicine few topics are as complex and multifaceted as complete rehabilitation and treatment of disorders in the lower jaw joints.

MAXVIEW PROPERTY: COMPETENCY, QUALITY, CREATIVITY
In a competitive market such as real estate, providing a truly individual approach to each client is a responsible task that only visionary professionals can handle properly. MaxView Property is such a company.

COMPLETE SMILE TRANSFORMATION AT VENELINOV STUDIO
Dr Rosen Venelinov created Venelinov Dental Studio in 2001. He is a renowned dentist and lecturer who attends on a regular basis a number of dental forums in Bulgaria and abroad.

GALERIE REAL ESTATES: BOUTIQUE SERVICE FOR DEMANDING CLIENTS
When you seek not just any home, investment or property to rent, but a space that satisfies your needs and criteria, Galerie Real Estates will help.

HEALTHDATA BOX: SMART PROCESSING OF HEALTHCARE DATA
A healthcare system without inequalities, where all services and products are consistent, intelligently budgeted and dedicated to the patients' comfort: value-based healthcare sounds like a utopia.

DR EVELINA PERCHINSKA: COMMITTED TO PATIENTS' HAPPINESS
They are of all ages and suffer from different diseases and conditions, but they are all satisfied with the treatment's result.Dr Evelina Perchinska is the manager of Dental Clinic Eurovita.

SOON IN SOFIA: VIEW FROM YOUR OFFICE TO GOLDEN DOMES AND VASIL LEVSKI MONUMENT
Have you pondered on the fact that during the workweek many of us spend the bigger part of their active time in the office? And that its location has a significant impact not only on the quality of their work, but also on the quality of their life?

SAN STEFANO PLAZA: HIGH-END OFFICES FOR RENT
SAN STEFANO PLAZA offers spacious, high-end offices with an area of over 100 sq.m located on the 2nd to the 7th floor.

A PLACE TO CALL HOME: YOUR DREAM HOME
Looking both south and towards the Vitosha mountain, with a fast access to the city centre, it is one of the best developments to live or invest in in Bulgaria. The compound has 34 terraced houses grouped in 6 buildings.

SMILE CARE: THEORY AND PRACTICE OF PROFESSIONAL DENTAL CARE
The founder of the practice, Dr Srebrina Sokleva, shares more.Why beautiful smile is something more than a pleasant feature on our face?