SOFITA TRANSLATION AGENCY: THE POWER OF FAMILY TRADITION


For over 30 years now, SOFITA Translation Agency has set standards on the market with reliability, high quality of the service and care for the client

Sofita.jpg

The company is also an example for the human and professional qualities needed to grow a successful family business. Established by Ramona Stoyanova soon after the collapse of Communism, today in SOFITA the second generation of the family is working – the founder's daughters. Svetla Marinova is a second manager, and Elitsa Horozova and Nicole Lazarova are partners. They told us their recipe for a successful family business.

What is SOFITA's secret for a successful family business?

It is the same as the secret of any successful business – a lot of work, high-quality service, adaptability, good strategy, care for the team and perseverance. Family business, however, is unlike non-family one in many respects. Among the positive ones is the "family atmosphere" of trust, love, open communication, shared life values, being close and knowing the people in the team, and being personally invested in the family's success and wellbeing. One of the biggest challenges is to know how to separate the personal from the professional relations. The road is hard, but when the family is united by the idea of professionalism and dedication, and everyone in it aims towards objectivity and common sense, the success will not be late.

What are the benefits for your clients?

Our clients reap the most benefits because in a family business most of the "staff" are family members and the owners are involved in the operations. In other words, the secret ingredient for the successful recipe is TRUE DEDICATION. For the clients, this transforms into engagement, security, understanding of their needs and readiness to serve them in the best possible way. When clients find themselves in a difficult situation and need someone to go beyond the limitations of their working hours and strict business conditions, they can rely on us. We will be there for them.

In SOFITA now work two generations of the family. What is the input of each of them?

Symbiosis! Each generation gives the best it is capable of. The first generation provides EXPERIENCE, knowledge and wisdom, limits reckless ideas and brings stability. The second one provides new ideas, creativity, bravery, new vision, curiosity and entrepreneurship. In the best case scenario we end up with a dynamic balance and perfect symbiosis. In the less perfect scenario we have resistance and confrontation that, however, lead to discussion and NEW good solutions.

What professional and human qualities do you aim to teach the third generation?

Professional qualities are the result of the human ones – to be good and honest people, to work hard and to dream. We teach them that when you do things well and you find your talent, you will succeed. We want to teach them that when a dream comes with a plan, this means that you already have a goal. They only need to mix fervour, zeal and perseverance in their efforts and the "dish" will be an incredible success.

How do you keep your enthusiasm alive year after year?

The market and the dynamic times we are living in keep it alive. And, of course, when you see that you are needed and helpful, your enthusiasm can only grow.

Sofia, 7 Bulgaria Blvd, floor 1

phones: +359 2 8585 000, +359 879 40 57 58

www.sofita.com

Преводаческа агенция СОФИТА: Силата на семейната традиция

Повече от 30 години, Преводаческа агенция СОФИТА залага стандарти на пазара с надеждност, високо качество на услугата и загриженост за клиента. Компанията е и добър пример за човешките и професионални качества, необходими за развитието на успешен семеен бизнес. Основана от Рамона Стоянова в началото на Прехода, днес в СОФИТА работи и второто поколение от семейството – дъщерите на основателката. Светла Маринова е втори управител, а Елица Хорозова и Никол Лазарова – съдружници. Те ни разказаха повече за това как се развива успешен семеен бизнес.

Каква е тайната на СОФИТА за успешен семеен бизнес?

Като тайната на всеки успешен бизнес – много труд, качествена услуга, адаптивност, добра стратегия, грижа за екипа и упоритост. Семейният бизнес обаче се отличава от несемейния по доста неща. Сред положителните са "семейната атмосфера" на доверие, любов, открити отношения, общи житейски ценности, близост и познаване на хората от екипа, лична ангажираност за успеха и добруването на семейството. Едно от най-големите предизвикателства е да умееш да разграничаваш личните от професионалните отношения. Пътят е труден, но когато семейството е обединено от идеята за професионализъм и всеотдайност, и всички се стремят към обективна и трезва преценка, успехът не закъснява.

Какви предимства дава това на Вашите клиенти?

Клиентите са най-облагодетелствани, защото в семейния бизнес повечето "служители" са семейството и собствениците вършат същинската работа. С други думи тайната съставка за успешната рецепта е ИСТИНСКАТА ВСЕОТДАЙНОСТ. За клиентите тя се превъплъщава в ангажираност, сигурност, разбиране на техните нужди и готовност да бъдат обслужени по най-добрия начин. Когато клиенти се озоват в трудна ситуация и имат нужда някой да премине отвъд границите на работното време и строгите бизнес условия, могат за разчитат на нас. Ще им помогнем.

В СОФИТА работят вече две поколения от семейството. Какво дава всяко от тях на агенцията?

Симбиоза! Всяко поколение дава най-доброто, на което е способно. Първото дава ОПИТ, знания и мъдрост, ограничава безразсъдните идеи и носи стабилност. Второто дава нови идеи, креативност, смелост, нов поглед, любопитство и предприемчивост. В идеалния случай получаваме динамичен баланс и съвършена симбиоза. В недотам идеалния – съпротивление, противоречия и искри, които обаче водят до дискусии и НОВИ добри решения.

Какви професионални и човешки качества се стремите да възпитате у третото поколение?

Професионалните качества са производни на човешките – да са добри и честни хора, да са усърдни и да мечтаят. Учим ги, че когато правиш нещата добре и откриеш таланта си, ще постигнеш успех. Искаме да ги научим, че всяка мечта с план вече означава цел. Те само трябва да забъркат плам, устрем и постоянство в усилията и "ястието" ще пожъне неповторим успех.

Как задържате ентусиазма на работата година след година?

Пазарът и динамичните времена, в които живеем, го държат. И, естествено, когато виждаш, че си нужен и полезен, ентусиазмът може само да расте.

София , бул. "България" 7, ет. 1

тел: +359 2 8585 000, +359 879 40 57 58

www.sofita.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.