STYLE BY DESSI: KNOW YOURSELF


Desislava Dimitrova will help you build your style, and feel happier

style by dessi desislava dimitrova.jpg

Fashion is fleeting, the choice of clothes is huge, and yet, we often struggle to find our unique personal style. Thanks to her knowledge in psychology and style, Desislava Dimitrova has already helped many women to look and feel great in their clothes.

What defines one's personal style: one's body type, personality, mood, careful planning or something else?

While I studied Style Psychology, my goal was to help each woman to create the right relationship with herself and to express it with her clothes.

Our style depends on many factors, but mostly on our ability to see what is beautiful, our eagerness to develop our taste and to know our bodies, goals, desires and life mission.

One's psychotype is crucial for this as it expresses our personality through style's elements: colours, cut, prints, make up, volumes, shapes, fabrics etc. People often have one leading and a couple of additional phychotypes; if they do not respect them all they will never wear clothes in which they really like themselves.

My clients have shared that they shop emotionally rather than rationally. When we approach shopping without a plan, we often buy clothes that we never wear or cannot combine them with anything in our wardrobe.

Being stylish is not defined by one's body type, weight or age, but by the connection between body and soul and our acceptance of who we are. 

It gets easier when we realise that all clothes are a sum of horizontal and vertical lines, details, volumes and scopes that can create a beautiful and stylish image. 

The mood is not that important, but it can mislead us to buy something unsuitable. Emotional shopping rarely provides good results, this is why planning your wardrobe is crucial. It is in the foundation of having a beautiful, but functional wardrobe.

What is the most common mistake we make when we get dressed?

It is individual. The most important thing is to differentiate between what we like and what suits us. Common mistakes are to disregard our psychotype, the influence of our close ones, copying other women's styles or to obeying limitations imposed by us or other people. This happens when we lack our own style and a wardrobe that reflects our needs and desires. Some women buy impressive clothes that do not match anything else in their wardrobe, because it lacks a "base," the "glue" between the different elements. Others are tired of wearing the same type of clothes, because they are afraid to try something different and lack an accent in their combinations. People also often sacrifice comfort for beauty.

What is the most important thing you teach your clients?

To restore the connection between their soul and body. I teach them how to dress to love themselves. I teach them to focus on what is beautiful in their bodies and the skill to hide the imperfections. What I teach them is not magic. It is knowledge. I teach and inspire them to dress in a way that makes them feel beautiful, confident and happy every day of their life. 

phone: 0888 226 153

www.stylebydessi.eu
 

Style by Dessi: Познай себе си

Десислава Димитрова ще ви помогне да изградите своя стил – и да сте щастливи

Модата е преходна, изборът на дрехи е огромен, но често трудно откриваме уникалния си личен стил. Благодарение на познанията си по психология на стила, Десислава Димитрова вече е помогнала на много жени да изглеждат и да се чувстват прекрасно в дрехите си.

Кой е определящият фактор за добрия стил: фигурата, характерът, настроението, внимателното планиране или нещо друго?

Когато изучавах психология на стила, целта ми беше да помогна на всяка жена да създаде правилна връзка със себе си и да я изразява чрез дрехите.

Стилът ни зависи от много фактори, но най-вече от способността ни да виждаме красивото, желанието да развиваме вкуса си и да опознаем себе си – тяло, цели, желания и мисия в живота.

Психотипът на всеки човек е от изключително значение, защото той проявява характера ни чрез елементите на стила: цвят, кройка, принт, макияж, обеми, форми, тъкани и др. Хората често носят в себе си един водещ и няколко допълнителни психотипа и ако не уважават всеки от тях, те никога няма да носят дрехи, в които наистина се харесват.

Мои клиентки споделят, че пазаруват по-скоро емоционално, отколкото рационално. Когато подхождаме към шопинга без план, често купуваме дрехи, които не обличаме или няма с какво да съчетаем.

Стилът не зависи от фигурата, теглото или възрастта, а от връзката тяло-душа и приемането на себе си такива, каквито сме.

Става по-лесно, когато осъзнаем, че всяка дреха е съвкупност от хоризонтали и вертикали, детайли, обеми и мащаби, които могат да създадат красив и стилен образ.

Настроението не е толкова важно, но то може да ни подведе да купим нещо неподходящо. Емоционалният шопинг рядко дава добри резултати, затова планирането на гардероба е определящо. То е в основата на красивия, но функционален гардероб.

Коя е най-честата ни грешка, когато се обличаме?

Индивидуално е. Най-важното е да различаваме онова, което харесваме, от онова, което наистина ни подхожда. Честа грешка е несъобразяване с нашия психотип, влияние на близки, копиране на чужди стилове или следване на ограничения, поставени от нас или други хора. Това се случва, когато нямаме собствен стил и гардероб, отразяващ нашите нужди и желания. Някои жени купуват ефектни дрехи, които не се съчетават с нищо в гардероба им, защото липсва база – спойката между различните елементи. Други са уморени да носят едно и също, защото не се осмеляват да пробват нещо различно и нямат акцент в съчетанията си. Често се жертва и удобството в името на красотата.

Кое е най-важното нещо, на което учите клиентите си?

Да възстановят връзката душа-тяло. Уча ги как да се обличат, за да се обичат. Уча ги да се фокусират върху красивите части от тялото си и с умение да прикриват особеностите си. И това, което се случва не е магия, то е знание. Уча ги и ги вдъхновявам да се обличат така, че да се чувстват красиви, уверени и щастливи всеки ден от живота си.

тел: 0888 226 153

www.stylebydessi.eu

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

MAYA SHOPOVA: LOVE AS A CATALYST OF PERSONAL DEVELOPMENT
Maya Shopova is a family constellator, a psychologist, an NLP therapist, founder of a school for personal growth led by spirit of exploration and creative thinking, where gradual development is the main moving power in life.

LINKIN: EMBRACING CHANGE AND INNOVATION
A family business that starts small but with its striving for perfection and innovation gradually grows into a company that embodies ambition, innovation and expansion to foreign markets: the story of Profilink is an example that with the right mindset Bulg

EMANOELA SMILOVA: UNLEASHING THE POWER OF REGRESSION THERAPY
As an experienced regression therapist, Emanoela Smilova knows this truth perfectly well and is prepared to help us understand our subconscious and have happy, productive lives free from emotional blockages.

GRAVITY HOMES & LIVING: A PLACE ESPECIALLY CREATED FOR PEOPLE WITH SHARED VALUES AND LIFE PHILOSOPHY
Gravity Homes & Living is not just the new gated community in the Kambanite area.

BILYANA VUTOVA: ROAD TOWARDS SELF-KNOWLEDGE
Stress at work, personal failure, a general sense of losing our life's direction and meaning - when dark thoughts and moods take over, we will find an extended hand and professional advice from the professionals at Kalei Center.

IVET PAVLOVA: YOUR GUIDE TO HOLISTIC BUSINESS, LEADERSHIP, AND LIFE BALANCE SOLUTIONS TO CHALLENGES
Welcome to the realm of holistic solutions for navigating the complexities of business, leadership, and life. Meet Ivet Pavlova, a seasoned NLP Somatic Business, Leadership & Life Balance Coach, International Trainer, and Mentor Coach.

GUT2BE KOMBUCHA: CRAFT PERFECTION FOR HEALTHY LIVING
Fresh, lightly carbonated beverage with a pleasant taste – a glass of kombucha is always an excellent way to give ourselves some joy and to take care of our health.

DR TANYA ILIEVA, PHD: HELPING PEOPLE BECOME WHAT THEY CAN BE
She is a school psychologist, has a private practice and is a registered member of the Association of Psychologists in Bulgaria and of the Union of Scientists in Bulgaria.

JASMIN SPECIALTY COFFEE: MAKES WORKING FROM THE OFFICE MORE PLEASANT
A young and visionary Bulgarian entrepreneur has found an ingenious solution to making our work days more pleasant and effective – Jasmin Yankova's coffee roastery not only makes exquisite and intriguing single origin and blended coffees that enrich our day

THE LAVENDER ROOM: DISCOVER THE MAGIC POWER OF ESSENTIAL OILS 
Imagine a space that smells divine of the finest natural perfumes on Earth, a place that emanates tranquillity and welcomes you with warmth and kindness.

RALITZA PEEVA: UNLOCKING PEOPLE'S HEARTS
The Bulgarians and expats who seek psychological help and therapy from Ralitza Peeva are in for a pleasant surprise.

AVA PARTNERS: BUILDING A BETTER TOMORROW
Knowledge of local laws and administration is instrumental to all foreign companies that want to start a successful business in Bulgaria.