LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE


Manage your business through the power of artificial intelligence

LIREX-AI.jpg

Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help of AI trained to monitor their proper execution. LIREX AI is a platform that does exactly this.

LIREX AI is an innovative software platform for process optimisation that provides practical benefits from using AI. It creates specific, specialized models that are completely tailored to the particulars of the organization and the goals it has set.

The LIREX AI platform utilizes individually trained models in combination with standard recognition models to identify a variety of specific visual objects. Its machine-learning models transform standard computers and IP cameras into industrial sensors. This allows a wide range of businesses to optimize their operations harnessing an advanced technology for data analysis and management.

LIREX AI capabilities

The platform enables what every forward-thinking organization strives for – efficient management and business processes optimization.

LIREX AI increases the flexibility and adaptability of the organization. The platform easily integrates with existing systems and enables the setup of a wide variety of processing rules that can be tuned according to the company's needs.

LIREX AI increases the staff productivity. Intelligent algorithms achieve this by automating execution tasks and quickly alerting on detected objects.

The platform enables the training of AI models with proven implementation processes.

LIREX AI key features

The flexibility of the architectural design is one of the great advantages of LIREX AI. The modular software platform architecture makes it easily adaptable to the requirements of any business.

LIREX AI can be deployed centrally as a comprehensive solution. This allows the platform to be combined with various models that use artificial intelligence.

The platform is also independent and adaptable. LIREX AI can be deployed on a physical device, in a cloud environment, and on different Linux or Windows based platforms. It can be integrated with existing customers' systems as well as with other LIREX IT solutions and services.

LIREX AI's intelligent management and optimization enable more efficient workflows, higher productivity and better resource management.

Preparation and training

The dedicated service for LIREX-trained AI models is an integral part of the LIREX AI platform. The preparation and training are performed in several stages.

The first of these is the process of video recording done with professional equipment. This step provides a variety of user perspectives and footage, which is used in the next stage of the process – annotation of the captured objects. The annotation is critical to the accuracy of the model, as it determines which objects should be recognized. The final, third step of the process is training the AI models using specialized software tools and specific data. Both trained and existing models represent a highly functional tool for visual data analysis and processing in the LIREX AI platform.

Who is LIREX AI for?

LIREX AI's adaptability, easy integration and intelligent management make it a good choice for a wide range of companies and manufacturing organizations. The platform will help organizations that want to take advantage of the benefits of artificial intelligence to automate and optimize their manufacturing and business processes making them more efficient and competitive. LIREX AI also benefits organizations that want to prevent potential risks in manufacturing by using data analytics for safety and preventative measures.

Find the best personalized solution for your business and organization – contact the LIREX AI team and see the difference.

Sofia, Mladost 1, block 54А, entrance А

phone: 359 2 9 691 691

office@lirex.com

lirex.com

По-ефективни, по-сигурни, по-конкурентни

Управлявайте бизнеса си със силата на изкуствения интелект

Наблюдение на поточни линии, идентифициране на дефекти, промени в дадени обекти или наличие на определени параметри в средата: всеки бизнес има специфични ключови процеси, които могат да бъдат подобрени значително с помощта на изкуствен интелект, обучен да следи за правилното им изпълняване. Платформата LIREX AI дава точно такава възможност.

LIREX AI е иновативна софтуерна платформа, която оптимизира процесите и предоставя практични ползи от използването на изкуствен интелект. Тя създава конкретни, специализирани модели, които са изцяло съобразени със спецификите на организацията и целите, които си е поставила.

LIREX AI използва индивидуално тренирани модели в комбинация със стандартни модели за разпознаване, чрез които се разпознават разнообразни специфични визуални обекти. Нейните машинно обучени модели трансформират стандартните компютри и IP камери в индустриални сензори. Това дава възможност на широка гама от бизнеси да оптимизират дейностите си, благодарение на напреднала технология за анализ и управление на данни.

Възможностите на LIREX AI

Платформата позволява това, към което се стремят всеки далновиден бизнес и организация – ефективно управление и оптимизация на бизнес процесите.

С LIREX AI гъвкавостта и адаптивността на организацията се повишават. Платформата лесно се интегрира в съществуващите системи и дава възможност за задаване на различни правила за обработка, които могат да градират в зависимост от нуждите на потребителя.

LIREX AI увеличава продуктивността на персонала. Интелигентните алгоритми го постигат като автоматизират задачите за изпълнение и бързо алармират за разпознатите обекти.

Платформата дава възможност за обучение на модели с изкуствен интелект с доказани процеси на реализация.

Характеристики на LIREX AI

Гъвкавостта на архитектурния дизайн е едно от големите предимства на LIREX AI. Модулната софтуерна архитектура на платформата я прави лесно приспособима към изискванията на всеки бизнес.

LIREX AI може да бъде внедрена централизирано като комплексно решение. Това позволява платформата да бъде комбинирана с различни модели, които използват изкуствен интелект.

Платформата е и независима и адаптивна. LIREX AI може да бъде внедрена на физическо устройство, в облачна услуга и на различни платформи, базирани на Linux или Windows. Може да се интегрира, както със съществуващи системи на клиента, така и с останалите ИТ решения и услуги на LIREX.

Интелигентното управление и оптимизация на LIREX AI позволяват по-ефективни работни процеси, по-висока производителност и по-добро управление на ресурсите.

Подготовка и обучение

Услугата за персонализирани модели, обучени от LIREX с помощта на изкуствен интелект, представлява неотменна част от иновативната платформа LIREX AI. Подготовката и обучението се изпълняват на няколко етапа.

Първият от тях е видео заснемането на процесите с професионална техника. Тази стъпка осигурява разнообразие от потребителски гледни точки и кадри, което се използва в следващия етап от процеса – анотация на заснетите обекти. Анотацията е от решаващо значение за точността на модела, тъй като тя определя кои обекти следва да бъдат разпознати. Последната, трета стъпка от процеса, е тренирането на моделите с изкуствен интелект с помощта на софтуерни инструменти и конкретни данни. Обучените или съществуващи модели представляват високофункционален инструмент за анализ и обработка на визуални данни в платформата LIREX AI.

За кого е LIREX AI?

Адаптивността, лесната интеграция и интелигентното управление на LIREX AI го правят удачен избор за широка гама от компании и други организации. Платформата ще помогне на организации, които искат да се възползват от предимствата на изкуствения интелект, да автоматизират и оптимизират своите производствени и бизнес процеси, правейки ги по-ефективни и конкурентоспособни. LIREX AI е от полза и на организациите, които искат да предотвратят потенциални рискове в производството като използват анализ на данни за безопасност и превантивни мерки.

Открийте най-доброто персонализирано решение за вашия бизнес и организация – свържете се с екипа на LIREX AI и вижте разликата.

София, Младост 1, бл. 54А, вх. А

359 2 9 691 691

office@lirex.com

lirex.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

MAYA SHOPOVA: LOVE AS A CATALYST OF PERSONAL DEVELOPMENT
Maya Shopova is a family constellator, a psychologist, an NLP therapist, founder of a school for personal growth led by spirit of exploration and creative thinking, where gradual development is the main moving power in life.

LINKIN: EMBRACING CHANGE AND INNOVATION
A family business that starts small but with its striving for perfection and innovation gradually grows into a company that embodies ambition, innovation and expansion to foreign markets: the story of Profilink is an example that with the right mindset Bulg

EMANOELA SMILOVA: UNLEASHING THE POWER OF REGRESSION THERAPY
As an experienced regression therapist, Emanoela Smilova knows this truth perfectly well and is prepared to help us understand our subconscious and have happy, productive lives free from emotional blockages.

GRAVITY HOMES & LIVING: A PLACE ESPECIALLY CREATED FOR PEOPLE WITH SHARED VALUES AND LIFE PHILOSOPHY
Gravity Homes & Living is not just the new gated community in the Kambanite area.

BILYANA VUTOVA: ROAD TOWARDS SELF-KNOWLEDGE
Stress at work, personal failure, a general sense of losing our life's direction and meaning - when dark thoughts and moods take over, we will find an extended hand and professional advice from the professionals at Kalei Center.

IVET PAVLOVA: YOUR GUIDE TO HOLISTIC BUSINESS, LEADERSHIP, AND LIFE BALANCE SOLUTIONS TO CHALLENGES
Welcome to the realm of holistic solutions for navigating the complexities of business, leadership, and life. Meet Ivet Pavlova, a seasoned NLP Somatic Business, Leadership & Life Balance Coach, International Trainer, and Mentor Coach.

GUT2BE KOMBUCHA: CRAFT PERFECTION FOR HEALTHY LIVING
Fresh, lightly carbonated beverage with a pleasant taste – a glass of kombucha is always an excellent way to give ourselves some joy and to take care of our health.

DR TANYA ILIEVA, PHD: HELPING PEOPLE BECOME WHAT THEY CAN BE
She is a school psychologist, has a private practice and is a registered member of the Association of Psychologists in Bulgaria and of the Union of Scientists in Bulgaria.

JASMIN SPECIALTY COFFEE: MAKES WORKING FROM THE OFFICE MORE PLEASANT
A young and visionary Bulgarian entrepreneur has found an ingenious solution to making our work days more pleasant and effective – Jasmin Yankova's coffee roastery not only makes exquisite and intriguing single origin and blended coffees that enrich our day

THE LAVENDER ROOM: DISCOVER THE MAGIC POWER OF ESSENTIAL OILS 
Imagine a space that smells divine of the finest natural perfumes on Earth, a place that emanates tranquillity and welcomes you with warmth and kindness.

RALITZA PEEVA: UNLOCKING PEOPLE'S HEARTS
The Bulgarians and expats who seek psychological help and therapy from Ralitza Peeva are in for a pleasant surprise.

AVA PARTNERS: BUILDING A BETTER TOMORROW
Knowledge of local laws and administration is instrumental to all foreign companies that want to start a successful business in Bulgaria.