MARTIN'S REAL ESTATE: MUCH MORE THAN A GOOD REAL ESTATE AGENCY

MARTIN'S REAL ESTATE: MUCH MORE THAN A GOOD REAL ESTATE AGENCY

Fri, 02/26/2021 - 11:12

Vyara Apostolova, founder and executive officer of Martin's Real Estate, about the principles that create quality and trust

Vyara Apostolova
Vyara Apostolova, founder and executive officer of Martin's Real Estate

Trust is crucial for each business, but when property is concerned, its importance rises exponentially. This is why we talk with Vyara Apostolova, founder and executive officer of Martin's Real Еstate agency. Through the years the company has proven its ability to win clients' trust with its trademark combination of loyalty, correctness and reliability that benefits all stakeholders.

What is Martin's and what expertise is behind the company?

Established in 2013, Martin's is a real estate agency that is the natural continuation of my professional path in the field, which started way back in 1998. Professional experience is crucial for the creation and management of any business. A company cannot withstand the challenges if it is not professionally managed and visionary policies are not applied.

I have started from the lowest step of the professional ladder and have worked my way up with lots of perseverance, consistency and focus. Both partners and clients have trusted in me and I have strived to meet their expectations. I have implemented good practices that have resulted in success. All of these define Martin's expertise: solid professional experience, correctness towards our business partners, team work, appreciation of employees' work, and always putting the client's interest first. This is why Martin's established itself as a loyal and reliable company.

Martin's was founded in the most challenging year for the real estate market. How did you manage to make it a synonym of quality?

Martin's was indeed established in hard times. The 2008 global financial crisis caused large companies' bankruptcies in Bulgaria and abroad. In order to persevere, the business had to change course. The crisis also benefited the business in some way. It demonstrated its weak points, forced it to be more responsible and flexible in its policies. Many bad apple companies went out of market. What remained were loyal firms that were responsible to their clients.

During the crisis I was managing my own franchise. I founded Martin's in the year when the sector began to recover, while considering the particularities of the moment. The company quickly grew and became an established brand. Today Martin's is recognisable and is a synonym for high quality of real estate services.

What principles do you follow in your work with clients?

Martin's policies step on three principles: loyalty, correctness and reliability. They are the basis of building trust. Loyalty is in the staff's teamwork, correctness concerns the business itself, and reliability is expressed in the attitude towards clients. If one of these principles is absent or in insufficient quantities, client trust will not appear. Following these principles is crucial in order to provide high quality of Martin's services. Our code of ethics is based on them. This is why clients choose us.

Central office: Sofia, 32G Cherni Vrah Blvd, floor 2, office 2

phones: +359 (0) 883 97 79 79, +359 (2) 925 10 19 

sales@martins.bg

FB: Martin's Real Estates

www.martins.bg

МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ ДОБРА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

Вяра Апостолова, oсновател и управител на Martin's Real Estate, за принципите, които създават качество и доверие 

Доверието е важно за всеки бизнес, но когато става въпрос за недвижими имоти, значението му нараства неимоверно. Затова разговаряме с Вяра Апостолова, основател и управител на специализираната компания Martin's Real Estate. През годините тя доказа, че умее да заслужи доверието на клиентите си с емблематичната комбинация от лоялност, коректност и отговорност към клиентите, от която печелят всички страни. 

Какво е Martin's и каква експертиза стои зад компанията? 

Основана през 2013 г., Martin's е агенция за недвижими имоти, която е естествено продължение на професионалната ми кариера в сферата, започнала през далечната 1998 г. Професионалният опит е изключително важен за изграждането и управлението на всеки бизнес. Един бизнес не може да устои на предизвикателствата, ако не се менажира професионално и с далновидни политики.

Тръгнала съм от най-ниското стъпало в кариерната стълба и съм работила с много упоритост, последователност и фокусираност. Партньорите и клиентите са ми гласували високо доверие, което винаги съм се стремяла да оправдая. Внедрявала съм добри практики, които са водели до успешни резултати. Всичко това определя и експертизата зад Martin's – солиден професионален опит, коректност към бизнес партньорите ни, екипна работа, ценене на труда на служителите и задължително поставяне интереса на клиента на първо място. Затова Martin's се утвърди като лоялна и коректна фирма. 

Martin's се появи в най-предизвикателната година за пазара на недвижими имоти. Как успяхте да се превърнете в синоним на качество? 

Martin's беше основана в наистина трудни години. Глобалната финансова криза от 2008 г. доведе до фалита на редица големи компании в България и по света. За да устои, бизнесът трябваше да се преориентира. Кризата оказа и ползотворно влияние върху бизнеса. Тя открои проблемите в него, накара го да е по-отговорен и гъвкав в политиките си. Много нелоялни компании изчезнаха. Останаха авторитетните компании, показали отговорно отношение към клиентите си. 

По време на кризата управлявах собствен франчайз. Основах Martin's в годината, когато секторът започна да се възстановява, като взех предвид особеностите на момента. Компанията бързо се разви и наложи като бранд. Днес Martin's е разпознаваема и е синоним на високо качество в услугите, свързани с недвижимите имоти. 

Какви принципи следвате при работата с клиенти? 

Martin's гради политиките си на три принципа: лоялност, коректност и отговорност. Те са в основата на създаването на доверие. Лоялността се изразява в екипната работа на служителите, коректността е към самия бизнес, а отговорността – в отношението към клиентите. Ако някой от тези принципи отсъства или е недостатъчен, трудно ще се създаде доверие в клиента. Спазването им е изключително важно, за да се гарантира високо качество на услугите на Martin's. Етичният ни кодекс се базира на тях, поради което и клиентите ни предпочитат.

Централен офис: София, бул. "Черни връх" 32Г, етаж 2, офис 2 

тел: +359 (0) 883 97 79 79, +359 (2) 925 10 19 

sales@martins.bg

FB: Martin's Real Estates

www.martins.bg

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

I Am Amazing beers
MICROBREWERIES UNITE TO SUPPORT SMALL BUSINESSES
For the first time ever, ten competing Bulgarian microbreweries unite to present ten unique craft beers, which will be sold only in specialty craft bars and shops.

parallax studio
PARALLAX STUDIO: SPACES FOR MODERN HIGH QUALITY INHABITATION
Established in 2015 by architect Dimitar Smilkov who sought to meet his creative ideas about architecture and interior design with the needs of the market and the clients, Parallax Studio designs both investment developments and interiors.

Viktoria Vakova.jpg
CARLSBERG: A LOT MORE THAN EXCELLENT BEER
When beer is concerned, the products of Carlsberg Bulgaria are the first choice of millions of Bulgarian consumers. Each day the breweries in Shumen and Blagoevgrad produce top quality beer.

Soft Case Studio
SOFT CASE STUDIO: STYLE, FUNCTION, EXPERIENCE
Recognisable, provocative and yet attractively comfortable: the interiors created by SOFT CASE Architecture, Interior Design & Brand Identity Studio always impress.

Three generations of talented architects are the engine of Architecture Studio Georgiev
ARCHITECTURE STUDIO GEORGIEV: EXCELLENT ARCHITECTURE IN PAST, PRESENT AND FUTURE TENSE
Soon, Architecture Studio Georgiev collected a rich portfolio of projects in residential, public and commercial properties, industrial and master planning. With time, his son Krasimir Georgiev Jr took the reins.

logistic park sofia.jpg
LOGISTIC PARK SOFIA: WAREHOUSES, INDUSTRIAL AND OFFICE SPACE FOR RENT JUST OUTSIDE OF SOFIA
With its 116,000 sq.m of storage in close proximity to the capital Sofia, the park has a fast and easy access to Trakiya and Hemus motorways, Sofia Airport and the Ring Road.

Зообука - карти с българската азбука.jpg
ZOOBUKA: LEARNING IS A GAME
How to inspire our children to learn? The Zoobuka alphabet cards are a part of the solution, and we can order them online.

George Zahariev
FINANCE ACADEMY: FINANCE LITERACY MATTERS
Finance Academy is an innovative educational organisation dedicated to offering accessible quality training in finance, business and economics. It focuses on learning through practice, game models and access to leading lecturers from Bulgaria and abroad.

baneff ceramics
BANEFF ATELIER: ANCIENT TECHNOLOGY FOR MODERN HOMES
Two years ago, the sisters decided that it was time to bring this practice further and start a family tradition by entering the market themselves.

LittleGym2.jpg
THE LITTLE GYM: ACTIVITIES DESIGNED TO MAKE CHILDREN STRONGER, BRAVER AND OPEN TO LEARNING AND MAKING FRIENDS
Who would have thought that rolling madly down a hill would develop your toddler’s ability to sit still and listen to their teacher at school. Seems counter intuitive, right? Or that peddling a tricycle could make learning a language easier for your child.