PRO DESIGN INTERIORS: LEADER IN SPECIFIC INTERIOR SOLUTIONS


Architect Katya Lazova and her team skillfully decypher all special spaces

katya lazova pro design.jpg

To design a gym that makes visitors feel in top shape, a restaurant where everyone feels special and pampered, and a hotel where luxury is not an empty word is possible only to professionals with experience, vision and special approach towards the clients. Studio Pro Design Interiors is such a place. The studio offers complete interior solutions and realisations that combine comfort, intelligence and timeless style.

Architect Katya Lazova, who graduated in Paris and worked in France and the Principality of Monaco, became the manager of Pro Design Interiors 4 years ago. In this time, the studio fulfilled projects such the interiors of 6 gyms of the Pulse chain, the reconstruction of the shared spaces of St Ivan of Rila hotel in Bansko and the complete interior of Grand Hotel Therme in Banya village, near Razlog, as well as private houses and shared spaces and offices in Ring Tower in Sofia.

Pro Design Interiors is dedicated to the mission to create spaces with special functions. What are the specificities of creating this type of interior?

A detailed analysis of the functional requirements of the particular type of space and of the best realised projects in the world are in the foundation of the conceptual design. For me, the inspiration comes after a period of saturation with information on the task. In all projects, I challenge myself and my team to make our own, new interpretation of the interior. I travel often, read a lot of international magazines and exchange ideas with my colleagues from the university in France.

What are the main goals that you set for yourself when designing a gym? What requirements should such a space meet?

Elegant, functional and modern gyms that attract through a great variety of feelings and sport activities. A play with mirror elements, 3D reliefs and a lot of light effects. Our goal is to transport you into another world - the world of sport and wholesome recreation. The gym should be a veritable oasis amid the city's noise and vanity. A place that leads your mind far from the routine of everyday life, allowing you to take care of your proper shape in full comfort. In each new project we insist on offering some new innovative material, lighting body, coating, a moment of surprise.

What is the key for designing an impressive, but also functional restaurant?

My architectural education allows me to build optimal functionality in spatial distribution. The knowledge of the materials and creating good acoustics are the foundation of good restaurant interiors. A variety of furniture for seating and lightning that meets the tastes of all different clients.

How are you able to achieve design immune to the fast changing interior trends?

The combination of colours and comfort. Open and vast spaces, higher ceilings, higher and wider doors, larger windows. Everything is more than the standard size. Luxury in the interior comes from the feel of space.

Sofia, 251E Ring Road, The Ring Tower – Office building, floor 2

+359 897 06 29 28

info@pro-designinteriors.com

www.pro-designinteriors.com

Pro Design Interiors: Лидер в специфичните интериорни решения

Арх. Катя Лазова и екипът ѝ умело дешифрират всяко специално пространство

Да проектираш фитнес зала, която кара посетителите да се чувстват във върхова форма, ресторант, където всеки се усеща специален и обгрижен, и хотел, в който луксът не е празна фраза, е по силите единствено на професионалисти с опит, визия и специален подход към клиентите. Такова е студио Pro Design Interiors. Студиото предлага цялостни интериорни решения и реализация, които съчетават комфорт, интелигентност и неподвластен на времето стил.

Архитект Катя Лазова, с парижко образование и професионален опит във Франция и Княжество Монако, е управител на Pro Design Interiors от 4 години, като за това време студиото реализира престижни проекти като интериора на 6 фитнес зали за веригата Pulse, реконструкция на общите части на хотел "Свети Иван Рилски" в Банско, цялостен интериор на Grand Hotel Therme в село Баня, Разложко, частни къщи и общи части и офиси от Ring Tower в София.

Pro Design Interiors се е посветило на мисията да създава пространства със специални функции. Какви са особеностите при създаването на такъв тип интериори?

Обстоен анализ на функционалните изисквания на конкретния тип пространство и на най-добрите реализирани проекти в световен мащаб са в основата на идейния интериорен проект. За мен вдъхновението идва след насищане с информация по заданието. Предизвиквам себе си и екипа ми при всеки проект, за да направим нов свой прочит на интериора. Често пътувам, чета много чуждестранни списания, обменям идеи с мои състуденти от Франция.

Какви основни цели си поставяте, когато проектирате фитнес зала? На какви изисквания трябва да отговаря тя?

Елегантни, функционални и модерни фитнес зали, които привличат с голямо разнообразие от усещания и спортни дейности. Игра с огледалните елементи, 3D релефни и много светлинни ефекти. Целта ни е да ви пренесем в друг свят – светът на спорта и пълноценната почивка. Залата трябва да е истински оазис насред шума и суетата на града. Място, което да отведе ума ви далеч от рутината на всекидневието, за да се погрижите за добрата си форма в пълен комфорт. Във всеки нов проект държим да има нов иновативен материал, осветително тяло, настилка, момент на изненада.

Какво е разковничето за проектирането на впечатляващ, но и функционален ресторант?

Архитектурното ми образование ми позволява да изградим оптимална функционалност при разпределението на пространството. Познаване на материалите и изграждане на добра акустика са в основата на добрия интериор на ресторант. Разнообразие от типове на мебели за сядане и осветяемост, която да отговоря на всяко светоусещане на различните клиенти.

Как успявате да постигнете дизайн, неподвластен на бързосменящите се тенденции в интериорите?

Съчетанието на цветовете и удобство. Отворени и широки пространства, по-високи тавани, по-високи и по-широки врати, по-големи витрини. Всичко е над стандартния размер. Луксът в интериора е усещането на простор.

София, Околовръстен път 251E, The Ring Tower – Office Building, ет. 2

+359 897 06 29 28

info@pro-designinteriors.com

www.pro-designinteriors.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

TANYA NONOVA: PURSUIT OF SUSTAINABLE SOLUTIONS
In today's global human resources market, where competition for talent is fierce and candidate expectations are constantly evolving, companies face real challenges in finding suitable employees.

BIG CHANGES IN EU CYBERSECURITY, EXPLAINED BY CYEN
Digital Operational Resilience Act (DORA)

DAIS SOFTWARE: EMBRACING DIGITAL BANKING FUTURE
Each day, millions of users in Bulgaria use effective, secure and fast bank services from their mobile phones and computers.

DOBROMIRA MANASIEVA: CONSULTING FOR HR EXCELLENCE
Her HR professional career has taken her to diverse managerial and key positions in some of Bulgaria's leading companies specialising in IT, telecommunication and BPO processes.

BOYKO MANEV: ADVISER OF SUCCESS
KFC needs no introduction; the company's joints have been staple in the Bulgarian urban scene for almost 30 years.

VALKREA.HOUSE: CREATING SMART HOME SYSTEMS WITH DESIGN IN MIND
The purpose of design itself is to combine physical aspects with simplicity and utility.

М&L TEAM: PERSONALISED SOLUTIONS FROM PROVEN EXPERTS
Liliana Vardi, General Manager, tells more.Which are the "hottest" work positions today, according to the experience of М&L Team?

DISCOVER THE PADMALAYA MASSAGE CENTER
In today's fast-paced world, where technology and stress demand more from us than ever before, it's easy to overlook the fundamentals of health and wellness.

THE HR TEAM: STRATEGIC PARTNER IN ANY BUSINESS'S SUCCESS
Before becoming the HR Manager in BOpartners, Realto Group, in 2022, Yulia Ushovska gathered invaluable experience in a number of fields – from the state administration and the NGO sector to the business.

FUTUREHOME BG: LIVING IS EASY
Designing all essential components for a smart home and business, selecting products from top manufacturers, and providing comprehensive maintenance and service: when you aim to leverage the latest technologies for living spaces, FUTUREHOME BG

VAYDE BARGANOVA: WE STEP IN THE CLIENT'S SHOES
Vayde Barganova is the deputy manager of Bulmint Recruitment – a leading staff recruitment company. She has a BA in human resources management and an MBA after the model HR Strategic Business Partner Academy with international recognition.

NATALIA PETKOVA: THE ART OF BUILDING AN EFFECTIVE TEAM
Managing people and teams to outperform on a regular basis in a fast developing and challenging field such as IT is a hard task that requires the right combination of professionalism, strive for constant learning and perfection, and genuine car