SANDRA BOSHNAKOVA: A WOMAN IN THE FACTORY


As the director of LMP-Bulgaria, she has built a team that achieves top results

Sandra Boshnakova LMP.jpg

The world of the global economy is complex and the products that we use in our everyday life and work are made thanks to intricate processes, engineering achievements and the precise manufacture of details whose very existence remains a mystery to most people.

LMP-Bulgaria is a company that is key for the development of a number of industrial production firms. The electromechanical and electromagnetic OEM products produced in its Plovdiv-based plant are key for industries in the fields of electromechanics, energy and automobile manufacturing.

LMP-Bulgaria was established in 2007 as a subdivision of LMP Group, an Italian company. Plovdiv was chosen because of its strategic location that allowed expanding the client base and the better and more timely service of local clients. Through its subsidiary company in Bulgaria, LMP Group successfully performs several key tasks: it offers quality products at competitive prices, it implements and develops industry knowledge and production experience, and provides flexibility and customisation through large R&D know-how.

Today, over 200 people work at LMP-Bulgaria, including 10 certified and experienced engineers. The work process is organised and structured according to the needs of each individual client. The organisation in Bulgaria also relies for help to the company's divisions in Italy and China.

LMP-Bulgaria offers to its clients processes that use extremely precise equipment for coil winding, welding, assembly, plastic overmolding, cabling, magnetic calibration, SMT and THT assembly, and a mechanical workshop.

Rather unexpectedly, the plant is managed by a... woman. As the director of LMP-Bulgaria, Sandra Boshnakova has set for herself the mission to create more jobs, and by doing this to create both professionals in the field and opportunities for their growth here, in Bulgaria.

A woman running a large factory. What was the most important thing that you had to do when you took this position to show to your team that you are a good manager?

I have been with LMP-Bulgaria since it was created. The first thing I had to do after I was trusted with this responsibility was to believe that I can be a good leader. I was and continue to be a leader first, not just an employer.

What was the biggest challenge that you had to deal with?

The Covid-19 pandemic.

How did you overcome it?

As everyone else. Each day was determined by the decisions I had made the day before, probably because I was following all the rules and measures imposed by the government and the healthcare authorities, and probably because I was scared. Everyone in my team trusted me with what I was doing. My colleagues supported me. This was how we, at LMP-Bulgaria, successfully dealt with the crisis.

Did the global supply chain crisis affect production in LMP-Bulgaria?

Of course. The raw materials prices increased and the deliveries would be delayed for months.

How did you deal with this challenge?

With a lot of hard work, communication and, most importantly, with the good organisation of the entire team.

Which LMP-Bulgaria product or development makes you particularly proud?

I am mostly proud of the fact that I managed to create a team of professionals who grew in the company.

Why do clients choose partnership with you?

Because of trust, good communication and interrelation.

Who are your clients?

We work with global companies.

How do you deal with the challenges on the labour market in Bulgaria?

It might sound banal, but I will say that we, at LMP-Bulgaria, value our people, their work and trust. This is why we do not experience lack of competent and responsible employees.

How do you motivate your team?

The most important thing for me is to be seen and present, to trust them to suggest solutions and to make independent decisions. I, for my part, support them with my trust.

Plovdiv has become an important industrial cetnre in Bulgaria. What, in your opinion, attracts investors here?

I think that this is due to the fact that Plovdiv is an excellent logistical and industrial centre in Bulgaria. We should also not underestimate the fact that it is a calm and beautiful city with a rich history.

What was the most important lesson in leadership that you learned as the director of LMP-Bulgaria?

To trust, to delegate and to not be affected by my personal preferences.

What do you wish for yourself and LMP in 2023?

To everyone I wish health, and to the world – peace.

Plovdiv, Rogoshko Shose St, Sever 10

www.lmp.bg

Сандра Бошнакова: Жена във фабриката

Като директор на ЛМП-България, тя успява да изгради екип, който постига отлични резултати

Светът на глобалната икономика е сложен и продуктите, които използваме във всекидневието и работата си, са създадени благодарение на комплексни процеси, инженерни постижения и прецизната изработка на детайли, за чието съществуване повечето хора дори не подозират.

ЛМП-България е компания, която е ключова за развитието на редица индустриални производства. Електромеханичните и електромагнитни ОЕМ продукти, които излизат от завода ѝ в Пловдив, са ключови за индустрии като електромеханиката, енергетиката и автомобилостроенето.

ЛМП-България е основана през 2007 г. като подразделение на италианската компания LMP Group. Компанията избира Пловдив заради стратегическата му локация, която позволява разширяване на клиентската база и по-доброто и навременно обслужване на местни клиенти. Чрез новата си дъщерна компания в България LMP Group изпълнява няколко ключови задачи: тя предлага качествени продукти на конкурентни цени, въвежда и развива познание за индустрията и опит в производството, и дава гъвкавост и индивидуални решения чрез богатата си R&D експертиза.

Днес в ЛМП-България работят над 200 служители, включително 10 сертифицирани и опитни инженери. Работният процес е организиран и структуриран така, че да отговаря най-пълноценно на нуждите на отделните клиенти. Организацията в България разчита и на помощта на подразделенията на LMP Group в Италия и Китай.

ЛМП България предлага на клиентите си процеси, които използват изключително точно оборудване: навиване на бобини и намотки, заваряване, асемблиране, шприц изолация, изработване на кабели, магнитно калибриране, електронни SMT и THT платки и механична работилница.

До голяма степен неочаквано, начело на фабриката стои... жена. Като директор на ЛМП-България Сандра Бошнакова си е поставила мисията да осигурява нови и нови работни места, и така да изгражда професионалисти в областта и възможности за развитието им тук, в България.

Една жена начело на голяма фабрика. Кое беше най-важното нещо, което трябваше да направите, когато заехте позицията, за да покажете на екипа си, че сте добър мениджър?

Във фирмата съм от самото съставяне. Това, което трябваше да направя след като ми гласуваха доверие, беше първо да повярвам в себе си, че мога да бъда добър лидер. Бях и продължавам да съм преди всичко лидер, а не работодател.

Кое беше най-голямото предизвикателство, с което трябваше да се справите?

С Covid-19 пандемията.

Как го преодоляхте?

Както всички. Всеки ден беше определян от решенията, които взимах предишния ден, може би, защото следвах всички мерки на правителството и здравните власти или може би, защото се страхувах. Всички ми имаха доверие в това, което правя. Колегите ми ме подкрепяха. Така се справихме ние от ЛМП-България.

Отрази ли се световната криза на доставките на производството в ЛМП-България?

Разбира се. Цените на материалите се увеличиха, а доставките им се забавяха с месеци.

Как се справихте с предизвикателството?

С много труд, комуникация и най-вече добрата организация на целия екип.

С кой продукт или разработка на ЛМП-България се гордеете особено много?

Гордея се най-вече с това, че успях да създам екип от специалисти, които пораснаха в компанията.

Защо клиентите избират партньорството с вас?

Заради доверието, добрата комуникация и взаимовръзка.

Какъв е профилът на клиентите ви?

Работим с глобални компании.

Как се справяте с предизвикателствата на пазара на работна ръка в България?

Ще е малко банално, но ще кажа, че в ЛМП-България ценим хората си, техния труд и доверие. Затова не страдаме от липса на компетентни и отговорни служители.

Как мотивирате екипа си?

Най-важното за мен е да бъда до тях с присъствие, да ги делегирам да предлагат и вземат решения сами, а аз да ги подкрепям с доверие.

Пловдив отдавна се оформи като важен индустриален център в България. Какво, според Вас, привлича инвеститорите в него?

Според мен това се дължи на факта, че Пловдив е много добър логистичен и индустриален център за България. А и да не пренебрегваме факта, че е спокоен и красив град с история.

Кой беше най-важният лидерски урок, който научихте като директор на ЛМП-България?

Да гласувам доверие, да делегирам и да не се влияя от лични симпатии.

Какво пожелавате за себе си и LMP през 2023 г.?

Пожелавам на всички здраве и мир по света.

Пловдив, ул. "Рогошко шосе", север 10

www.lmp.bg

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.