STUDIO NEDYALKOV ARCHITECTS: THE ENDLESS POTENTIAL OF WOOD


Architect Yasen Nedyalkov and his team skillfully blend nature and architecture

architect yasen nedyalkov.jpg

The warmth of wood as an interior element has recently become all the craze in design, but with the solutions of Studio Nedyalkov Architects you will find that this material has even broader application. Used in construction, it provides options for flexible, nature-friendly and reliable architectural solutions, and in the interior – as a decorative and functional element, it can morph into diverse and nonorthodox shapes.

The studio's founder, architect Yasen Nedyalkov, is a highly motivated professional with experience in residential and public architecture. He has participated in all the stages of design for high-profile clients in the UK, Belgium and Bulgaria. He is a member of the Chamber of Architects in Bulgaria, ARB (Architects Registration Board) and RIBA (Royal Institute of British Architects), and his professional education includes Bachelor of Architecture (BArch) Hons and Master of Architecture (MArch) from The University of Nottingham. He successfully passed the Architecture – RIBA Part 3 examination at London Metropolitan University.

We talked to architect Yasen Nedyalkov to learn more on how it is possible to achieve harmony between wood and modern architecture.

How and why did you decide to become an architect?

Architecture has always attracted me with its scope and meaning. We are living in a built environment that was designed by someone and that has immense influence over our lives. The opportunity to bring my input in making this environment richer and better is a privilege and pleasure that come with their own set of responsibilities.

What is good architecture for you?

Architecture is good when it is subordinated to the place and its spirit, the time and its users. These four criteria define whether the building will blend in its environment and historical context and will fulfil its functions. Being slave to styles, -isms (modernism/Classicism/parametricism etc) and ego for their own sake most often ends with buildings that do not stand up to the test of time.

The number of investors who insist on high quality of execution and the high aesthetic criteria of the buildings that they commission is on the rise. How do you answer these high requirements?

High quality can be achieved when we realise our responsibility. Designing and building proper architecture is not something that you do on your own, but the architect has the leading role in defining and guiding the process from the initial meeting with the developer to the building's handover. Understanding the process, application of good practices and protocols in design, and control over the construction process are all instrumental for the realisation of a quality project.

Wood is central in your studio's solutions. Why? What does it add to a building?

Historically, wood was one of the first materials that our ancestors used to build. Technologically, it provides immense freedom of construction while at the same time it is highly aesthetically pleasing – it creates the feeling of cosiness, warmth and connection with nature.

How is wood combined with the more high-tech elements in modern construction? How do you achieve harmony?

Currently, technologies for processing and engineering of constructive timber are having a moment, which amplifies the material's relevance. Timber is a natural material that can be processed and finished in countless ways. These qualities help us to combine the material with traditional and high-tech elements in building – both in construction and as a decorative element.

What types of wood do you prefer in your work and why?

Each type of wood has its own characteristics and, respectively, applications. In timber building structures, I mainly use local varieties – spruce, fir, oak. In interior design I have more freedom, but the final decision remains subjugated to the place and the function.

phone: 0878 227 099

FB: Studionedyalkovarchitects

Instagram: studionedyalkovarchitects

Неизчерпаемите възможности на дървесината

Арх. Ясен Недялков и екипът му умело съчетават природа и архитектура

Топлината на дървото като елемент в интериора напоследък стана много популярен похват – но с решенията на Studio Nedyalkov Architects откривате, че този материал има много по-голямо приложение. Като конструктивен елемент, той дава възможност за гъвкави, природосъобразни и надеждни архитектурни решения, а в интериора – като декоративен и функционален елемент, може да придобие различни и нестандартни форми.

Основателят на студиото арх. Ясен Недялков е високо мотивиран професионалист с опит в жилищната и обществената архитектура. Участвал е във всички фази на проектирането за високопрофилни клиенти във Великобритания, Белгия и България. Член е на КАБ, ARB (Architects Registration Board) и RIBA (Royal Institute of British Architects), а професионалното му образование включва Bachelor of architecture (BArch) Hons и Master of Architecture (March) от университета в Нотингам. Успешно е издържал професионален изпит за ниво Architecture – RIBA Part 3 от London Metropolitan University.

Разговаряме с арх. Ясен Недялков, за да научим повече за това как е възможна хармонията между дървесина и съвременна архитектура.

Как и защо решихте да станете архитект?

Архитектурата винаги ме е привличала със своя обхват и значение. Живеем в застроена среда, която е проектирана от някой и тя има огромно влияние върху живота ни. Възможността да допринасям за богатството и подобрението на тази среда е привилегия и удоволствие, които идват и със своите отговорности.

Какво представлява добрата архитектура за вас?

Архитектурата е добра, когато е подчинена на мястото и неговия дух, времето и нейните ползватели. Тези четири критерия определят дали сградата се вписва в своята среда, в своя исторически контекст и изпълнява функциите, за които е предназначена. Самоцелното робуване на стилове, -изми (модернизъм/класицизъм/параметризъм и т.н.) и егото най-често създава сгради, които не издържат на теста на времето.

Увеличава се броят на инвеститорите, които държат на високото качество на изпълнение и естетиката на сградите, които поръчват. Как в Studio Nedyalkov Architects отговаряте на високите изисквания?

Високото качество се постига, когато осъзнаем отговорността, която поемаме. Проектирането и изграждането на добра архитектура не е индивидуална работа, но ролята на архитекта е водеща в това да определя и води процеса от първата среща с възложителя до издаването на обекта. Разбирането на процеса, следването на добри практики и протоколи в проектирането и контролът на строителния процес допринасят да се осъществи качествен проект.

Дървото играе централна роля в решенията на Studio Nedyalkov Architects. Защо? Какво дава то на една сграда?

Дървото исторически е един от първите материали, с които нашите предци са започнали да строят. Технологично то дава огромна конструктивна свобода, а в същото време има високи естетически характеристики – създава уют, топлина и връзка с природата.

Как се съчетава то с по-високотехнологичните елементи в съвременното строителство? Как постигате хармония?

В момента има възход на технологиите за обработка и инженеринг на конструктивна дървесина, които подсигуряват неговата актуалност. Дървото е естествен материал, който подлежи на безброй начини на обработка и финиш. Именно тези му качества помагат да се комбинира с традиционни и високотехнологични елементи в строителството – конструктивно и декоративно.

С какви видове дърво предпочитате да работите и защо?

Всеки вид дърво има своите характеристики и съответно начини на ползване. Когато става дума за конструкции от дърво, работя предимно с наличните видове за нашите географски ширини – смърч, бор, дъб. Интериорно свободата е по-голяма, но пак е подчинена на мястото и функцията.

тел: 0878 227 099

FB: Studionedyalkovarchitects

Instagram: studionedyalkovarchitects

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.