TIARA STUDIO: THE INSPIRATION TO DANCE


Nina Gachevska, Artistic Director, on the benefits of ballet for children and adults
 

ballet tiara.jpg

Classical or modern ballet – irregardless of whether your child prefers one over the other, the work with experienced pedagogues will help them to develop their physical capabilities, master key skills such as concentration and self-discipline, and to feel truly happy when on stage. The proof is the achievements and skills of the students of Tiara Studio for Classical and Modern Ballet. Thanks to the work of a team of dedicated professionals, over 450 children discover the beauty of the finest art in the world – and present it to the public. Tiara has classes at 13 convenient locations in Sofia, and offers courses for adults as well. Tiara's artistic director, Nina Gachevska, tells more.

How do children benefit from ballet?

Art and sport are one of the best activities for every child. And ballet, as a stage art, not only gives kids ways to stay fit and be physically active, but also enriches their spirit, develops their sense for beauty and provides an opportunity to express themselves.

Like in theatre, here, too, you can be different in the role of a princess/prince, fairy, humble girl, evil witch, flower, water, or fire, while at the same time remaining yourself. This freedom and the experience of being on the stage are hard to describe but one thing is certain – once you have stepped on the stage, you will remain forever in love with its magic.

Ballet is also good for children and teenagers' physical state. Ballet exercises build proper posture, strengthen the muscles, shape the body in a harmonious way, develop flexibility and coordination.

Regular ballet exercises also build qualities such as discipline, self-discipline, responsibility, quick orientation in the space and the situation. They train the memory and the capability to concentrate, and develop qualities such as a sense for music and art. Perseverance and diligence are qualities that are later crucial for teenagers and young adults, irregardless of the field of life in which they will be applied.

What about adults?

With adults we work towards good physical shape, tone improvement and the pleasure of dancing under classical music. Many of them have not danced before – for them, we are fulfilling a child's dreams.

Tiara is an active participant in festivals and competitions and has its own performances. Tell us more about these?

We aim to provide children with many opportunities to perform at different forums – competitions, festivals and concerts. The last year was very strong for us and we are starting the new school year with plenty of motivation and new projects. 

All children at the school perform on stage. Each year we organise our own concerts and we create ballet performances. This June was the premiere of the Princess and the Pea ballet, with music by Rumen Boyadzhiev Son and the support of National Fund Culture. We performed the show four times within a single month. We are going to perform it during this season as well along with two new projects – a show directed by the audience, and a new ballet based on a fairy tale. We are going to officially invite you soon!

www.ballet-tiara.com

Студио Тиара: Вдъхновението да танцуваш

Нина Гачевска, художествен ръководител, за ползите от балета за деца и възрастни

Класически или модерен балет – независимо какво предпочита детето ви, работата с опитни педагози ще му помогне да развие физическите си качества, да усвои ключови умения като концентрация и самодисциплина, и да се чувства истински щастливо на сцена. Доказателство са постиженията и уменията на възпитаниците на Студио за класически и модерен балет "Тиара". Благодарение на работата на екип от всеотдайни професионалисти, над 450 деца откриват красотата на най-ефирното изкуство на света – и го представят пред публика. "Тиара" има зали на 13 удобни локации в София и предлага и курсове за възрастни. Художественият ръководител на "Тиара" Нина Гачевска разказва повече.

Какви са ползите от балета за едно дете?

Изкуството и спортът са едно от най-хубавите занимания за всяко дете. А балетът като сценично изкуство не само осигурява добра физическа форма и активност, но и обогатява духа, развива чувството за естетика и дава възможност за себеизява. Подобно на театъра, и тук можеш да бъдеш различен в ролята на принцеса/принц, фея, скромно момиче, зла вещица, цвете, вода, огън – и в същото време да бъдеш себе си. Тази свобода и чувството да си на сцена трудно се описват, но едно е сигурно – веднъж стъпил на сцена, човек остава завинаги влюбен в магията ѝ.

Нина Гачевска

Балетът влияе добре и на физиката на децата и подрастващите. Балетните упражнения изграждат правилна стойка, засилват мускулатурата, оформят хармонично тялото, развиват гъвкавостта и координацията.

Редовните занимания с балет изграждат качества като дисциплина, самодисциплина, отговорност, бърза ориентация в пространството и ситуацията. Те тренират паметта и способността за съсредоточаване, и развиват качества като музикалност и артистичност. Постоянството и трудолюбието са качества, които впоследствие за много важни за подрастващите, независимо за коя област на живота става въпрос.

А за възрастните?

При възрастните работим за добра физическа форма, подобряване на тонуса и удоволствието да танцуваш в такт с класическата музика. Много от тях не са танцували преди – така че за тях сбъдваме една детска мечта.

"Тиара" участва активно във фестивали и конкурси, и изнася собствени представления. Разкажете повече за тях?

Стремим се децата да имат много сценични изяви в различни форуми – конкурси, състезания, фестивали и концерти. Миналата година беше изключително силна за нас и започваме новата учебна година с много мотивация и нови проекти. Всички деца в школата излизат на сцена. Всяка година правим самостоятелни концерти и създаваме балетни спектакли. 

През юни беше премиерата на балета "Принцесата и граховото зърно" по музика на Румен Бояджиев-син и с подкрепата на Национален фонд "Култура". Представихме спектакъла четири пъти за един месец. Ще го изпълним и през този творчески сезон, заедно с още два нови проекта – един спектакъл, режисиран от публиката, и нов балет по приказка. Скоро ще Ви поканим официално!

www.ballet-tiara.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

TANYA NONOVA: PURSUIT OF SUSTAINABLE SOLUTIONS
In today's global human resources market, where competition for talent is fierce and candidate expectations are constantly evolving, companies face real challenges in finding suitable employees.

BIG CHANGES IN EU CYBERSECURITY, EXPLAINED BY CYEN
Digital Operational Resilience Act (DORA)

DAIS SOFTWARE: EMBRACING DIGITAL BANKING FUTURE
Each day, millions of users in Bulgaria use effective, secure and fast bank services from their mobile phones and computers.

DOBROMIRA MANASIEVA: CONSULTING FOR HR EXCELLENCE
Her HR professional career has taken her to diverse managerial and key positions in some of Bulgaria's leading companies specialising in IT, telecommunication and BPO processes.

BOYKO MANEV: ADVISER OF SUCCESS
KFC needs no introduction; the company's joints have been staple in the Bulgarian urban scene for almost 30 years.

VALKREA.HOUSE: CREATING SMART HOME SYSTEMS WITH DESIGN IN MIND
The purpose of design itself is to combine physical aspects with simplicity and utility.

М&L TEAM: PERSONALISED SOLUTIONS FROM PROVEN EXPERTS
Liliana Vardi, General Manager, tells more.Which are the "hottest" work positions today, according to the experience of М&L Team?

DISCOVER THE PADMALAYA MASSAGE CENTER
In today's fast-paced world, where technology and stress demand more from us than ever before, it's easy to overlook the fundamentals of health and wellness.

THE HR TEAM: STRATEGIC PARTNER IN ANY BUSINESS'S SUCCESS
Before becoming the HR Manager in BOpartners, Realto Group, in 2022, Yulia Ushovska gathered invaluable experience in a number of fields – from the state administration and the NGO sector to the business.

FUTUREHOME BG: LIVING IS EASY
Designing all essential components for a smart home and business, selecting products from top manufacturers, and providing comprehensive maintenance and service: when you aim to leverage the latest technologies for living spaces, FUTUREHOME BG

VAYDE BARGANOVA: WE STEP IN THE CLIENT'S SHOES
Vayde Barganova is the deputy manager of Bulmint Recruitment – a leading staff recruitment company. She has a BA in human resources management and an MBA after the model HR Strategic Business Partner Academy with international recognition.

NATALIA PETKOVA: THE ART OF BUILDING AN EFFECTIVE TEAM
Managing people and teams to outperform on a regular basis in a fast developing and challenging field such as IT is a hard task that requires the right combination of professionalism, strive for constant learning and perfection, and genuine car