STUDIO FRAME DESIGN: THEORY AND PRACTICE OF QUALITY INTERIOR


Architect Borislav Georgiev graduated architecture of residential buildings from the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, in 2014

Frame Design office.jpg

In his 10+ years of working experience he has designed single family houses, residential compounds, hotels and other public buildings. Six years ago he expanded his activities in the field of interior design as well. In 2020, he established STUDIO FRAME DESIGN, a studio for architecture and design.
 

Is it necessary for a professional like you to seek "contact" and "mutual understanding" between exterior and interior in architecture, when working on a project?

Architecture creates spaces and volumes artistically shaped to affect the viewer and the user. Invariably, the process includes both a building's exteriors and interiors. People perceive first the outside shell, while the interior is the natural continuation of this perception. 

We see this in many examples of modern global architecture. In house design, when the investor is going to be the inhabitant as well, one should pay serious attention to blending and symbiosis of exterior and interior. This can be achieved with creation of a common style and geometry, application of the same materials, colours and textures in some zones.

Is there enough durable materials that can be used both in the interior and exterior?

Recently, manufacturers have introduced a number of materials that are exceptionally resistant to both outdoor atmospheric conditions and the conditions in a kitchen, like hot pots and cutting with sharp knives. Such materials are the new generations of large scale porcelain stoneware, HPL surfaces, composite wood and many more.

How can you combine properly good functionality with good appearance and cosiness? 

In architecture and design the question of whether function or appearance comes first is the equivalent of the question of the hen and the egg. The balance of the two depends on the type of the site. In residential interiors function and cosiness are the priority, while in public spaces the visual effect comes before the function, in most cases. 

The Christmas season, which we associate with cosiness, is just around the corner. How can we have cosy interiors?

The feel of cosiness is a must for any finished residential interior - without it we will end up with a soulless space filled with furniture.

Cosiness can be achieved with the proper colour scheme, accents as curtains, soft furniture, LED background lighting, wallpapers, and - a crucial element - decoration. Well selected decoration is the final touch that underlines the ambiance - paintings, vases, lamp shades, plants, the Christmas tree, even the sock above the fireplace.

Which are the most common interior design mistakes and what can ruin a seemingly good project?

A common mistake is when the client likes a photo of a good design on the Internet and then applies it in reality without a proper analysis and detailed survey. 

Other mistakes are mismatched colours, tones, and textures, furniture of the wrong size (too large sofas or too small dining tables), impractical functionality of the spaces, overdoing with elements, details and decoration. The list of possible mistakes is quite long. Our job, as architects and designers, is to optimise and help with this process in order to create a cosy, comfortable and practical home.

0885 444 134

office@framedesign.bg

framedesign.bg

STUDIO FRAME DESIGN Теория и практика на добрия интериор

Арх. Борислав Георгиев завършва УАСГ през 2014 г. със специалност жилищни сгради. Има над 10 години работен стаж, в които е проектирал еднофамилни къщи, жилищни комплекси, хотели и други обществени сгради. От 6 години навлиза и в сферата на интериорния дизайн. Основава STUDIO FRAME DESIGN – Студио за архитектура и дизайн през 2020 г.

Необходимо ли е да се търси „контакт“ и „разбирателство“ между екстериор и интериор в архитектурата, когато се работи по определен проект?

Архитектурата изгражда пространства и обеми, които са художествено оформени така, че да въздействат. Неизменно процесът включва и екстериорите, и интериорите на сградите. Хората възприемат първо външната обвивка, а интериорът е естественото продължение на това възприятие. 

Това наблюдаваме в голяма част от модерната световна архитектура. При проектирането на къщи, когато инвеститорът ще е и обитател, трябва да се обърне сериозно внимание на преливането и симбиозата между екстериор и интериор. Това може да се постигне с изграждане на обща стилистика и геометрия, прилагане на един и същи материал, цвят и текстура в дадени зони.

Има ли достатъчно устойчиви материали, които да са подходящи и за интериор, и за екстериор?

През последните години се произвеждат материали, които са изключително устойчиви на външни атмосферни условия, но и на условията в една кухня, като например горещата тенджера или рязането с нож. Такива материали са новите поколения широкоформатни плочи от гранитогрес, HPL плоскостите, композитното дърво и много други.

Как добрата функционалност се комбинира правилно с добрата визия и уют?

В архитектурата и дизайна въпросът кое е първо – функцията или визията, е еквивалент на въпроса за кокошката и яйцето. Балансът между двете зависи от типа обект. При жилищните интериори приоритет са функцията и уютът, докато при обществените визуалното въздействие предхожда функцията в повечето случаи.

Предстоят Коледните празници, които винаги асоциираме с уют. Как се постига той в интериорите?

Създаването на уют е задължително за завършения жилищен интериор – без него ще имаме просто бездушно пространство с мебели.

Той се постига чрез подходяща цветова гама, акценти в завеси, мека мебел, LED подсветване, тапети и – изключително важно – декорация. Добре подбраната декорация е финалният щрих, който подсилва атмосферата – картини, вази, лампиони, растителност, елхата, дори и коледното чорапче над камината.

Кои са често допусканите грешки при обзавеждането и кое проваля привидно добрия интериор?

Честа грешка е да се хареса снимка на хубав дизайн от интернет и да се приложи в реалността без адекватен анализ и детайлно проучване. Други грешки са недобре съчетаните цветове, тонове и текстури, сбърканият мащаб на мебелите (твърде големи дивани или твърде малки трапезни маси), непрактично решена функция на помещенията, претрупване с елементи, детайли и декорация. Списъкът с възможни грешки е доста дълъг. Работата ни като архитекти и дизайнери е да оптимизираме и помогнем в този процес, за да създадем уютен, комфортен и практичен дом.

тел: 0885 444 134

office@framedesign.bg

framedesign.bg

 

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

TANYA NONOVA: PURSUIT OF SUSTAINABLE SOLUTIONS
In today's global human resources market, where competition for talent is fierce and candidate expectations are constantly evolving, companies face real challenges in finding suitable employees.

BIG CHANGES IN EU CYBERSECURITY, EXPLAINED BY CYEN
Digital Operational Resilience Act (DORA)

DAIS SOFTWARE: EMBRACING DIGITAL BANKING FUTURE
Each day, millions of users in Bulgaria use effective, secure and fast bank services from their mobile phones and computers.

DOBROMIRA MANASIEVA: CONSULTING FOR HR EXCELLENCE
Her HR professional career has taken her to diverse managerial and key positions in some of Bulgaria's leading companies specialising in IT, telecommunication and BPO processes.

BOYKO MANEV: ADVISER OF SUCCESS
KFC needs no introduction; the company's joints have been staple in the Bulgarian urban scene for almost 30 years.

VALKREA.HOUSE: CREATING SMART HOME SYSTEMS WITH DESIGN IN MIND
The purpose of design itself is to combine physical aspects with simplicity and utility.

М&L TEAM: PERSONALISED SOLUTIONS FROM PROVEN EXPERTS
Liliana Vardi, General Manager, tells more.Which are the "hottest" work positions today, according to the experience of М&L Team?

DISCOVER THE PADMALAYA MASSAGE CENTER
In today's fast-paced world, where technology and stress demand more from us than ever before, it's easy to overlook the fundamentals of health and wellness.

THE HR TEAM: STRATEGIC PARTNER IN ANY BUSINESS'S SUCCESS
Before becoming the HR Manager in BOpartners, Realto Group, in 2022, Yulia Ushovska gathered invaluable experience in a number of fields – from the state administration and the NGO sector to the business.

FUTUREHOME BG: LIVING IS EASY
Designing all essential components for a smart home and business, selecting products from top manufacturers, and providing comprehensive maintenance and service: when you aim to leverage the latest technologies for living spaces, FUTUREHOME BG

VAYDE BARGANOVA: WE STEP IN THE CLIENT'S SHOES
Vayde Barganova is the deputy manager of Bulmint Recruitment – a leading staff recruitment company. She has a BA in human resources management and an MBA after the model HR Strategic Business Partner Academy with international recognition.

NATALIA PETKOVA: THE ART OF BUILDING AN EFFECTIVE TEAM
Managing people and teams to outperform on a regular basis in a fast developing and challenging field such as IT is a hard task that requires the right combination of professionalism, strive for constant learning and perfection, and genuine car