LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE


Manage your business through the power of artificial intelligence

LIREX-AI.jpg

Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help of AI trained to monitor their proper execution. LIREX AI is a platform that does exactly this.

LIREX AI is an innovative software platform for process optimisation that provides practical benefits from using AI. It creates specific, specialized models that are completely tailored to the particulars of the organization and the goals it has set.

The LIREX AI platform utilizes individually trained models in combination with standard recognition models to identify a variety of specific visual objects. Its machine-learning models transform standard computers and IP cameras into industrial sensors. This allows a wide range of businesses to optimize their operations harnessing an advanced technology for data analysis and management.

LIREX AI capabilities

The platform enables what every forward-thinking organization strives for – efficient management and business processes optimization.

LIREX AI increases the flexibility and adaptability of the organization. The platform easily integrates with existing systems and enables the setup of a wide variety of processing rules that can be tuned according to the company's needs.

LIREX AI increases the staff productivity. Intelligent algorithms achieve this by automating execution tasks and quickly alerting on detected objects.

The platform enables the training of AI models with proven implementation processes.

LIREX AI key features

The flexibility of the architectural design is one of the great advantages of LIREX AI. The modular software platform architecture makes it easily adaptable to the requirements of any business.

LIREX AI can be deployed centrally as a comprehensive solution. This allows the platform to be combined with various models that use artificial intelligence.

The platform is also independent and adaptable. LIREX AI can be deployed on a physical device, in a cloud environment, and on different Linux or Windows based platforms. It can be integrated with existing customers' systems as well as with other LIREX IT solutions and services.

LIREX AI's intelligent management and optimization enable more efficient workflows, higher productivity and better resource management.

Preparation and training

The dedicated service for LIREX-trained AI models is an integral part of the LIREX AI platform. The preparation and training are performed in several stages.

The first of these is the process of video recording done with professional equipment. This step provides a variety of user perspectives and footage, which is used in the next stage of the process – annotation of the captured objects. The annotation is critical to the accuracy of the model, as it determines which objects should be recognized. The final, third step of the process is training the AI models using specialized software tools and specific data. Both trained and existing models represent a highly functional tool for visual data analysis and processing in the LIREX AI platform.

Who is LIREX AI for?

LIREX AI's adaptability, easy integration and intelligent management make it a good choice for a wide range of companies and manufacturing organizations. The platform will help organizations that want to take advantage of the benefits of artificial intelligence to automate and optimize their manufacturing and business processes making them more efficient and competitive. LIREX AI also benefits organizations that want to prevent potential risks in manufacturing by using data analytics for safety and preventative measures.

Find the best personalized solution for your business and organization – contact the LIREX AI team and see the difference.

Sofia, Mladost 1, block 54А, entrance А

phone: 359 2 9 691 691

office@lirex.com

lirex.com

По-ефективни, по-сигурни, по-конкурентни

Управлявайте бизнеса си със силата на изкуствения интелект

Наблюдение на поточни линии, идентифициране на дефекти, промени в дадени обекти или наличие на определени параметри в средата: всеки бизнес има специфични ключови процеси, които могат да бъдат подобрени значително с помощта на изкуствен интелект, обучен да следи за правилното им изпълняване. Платформата LIREX AI дава точно такава възможност.

LIREX AI е иновативна софтуерна платформа, която оптимизира процесите и предоставя практични ползи от използването на изкуствен интелект. Тя създава конкретни, специализирани модели, които са изцяло съобразени със спецификите на организацията и целите, които си е поставила.

LIREX AI използва индивидуално тренирани модели в комбинация със стандартни модели за разпознаване, чрез които се разпознават разнообразни специфични визуални обекти. Нейните машинно обучени модели трансформират стандартните компютри и IP камери в индустриални сензори. Това дава възможност на широка гама от бизнеси да оптимизират дейностите си, благодарение на напреднала технология за анализ и управление на данни.

Възможностите на LIREX AI

Платформата позволява това, към което се стремят всеки далновиден бизнес и организация – ефективно управление и оптимизация на бизнес процесите.

С LIREX AI гъвкавостта и адаптивността на организацията се повишават. Платформата лесно се интегрира в съществуващите системи и дава възможност за задаване на различни правила за обработка, които могат да градират в зависимост от нуждите на потребителя.

LIREX AI увеличава продуктивността на персонала. Интелигентните алгоритми го постигат като автоматизират задачите за изпълнение и бързо алармират за разпознатите обекти.

Платформата дава възможност за обучение на модели с изкуствен интелект с доказани процеси на реализация.

Характеристики на LIREX AI

Гъвкавостта на архитектурния дизайн е едно от големите предимства на LIREX AI. Модулната софтуерна архитектура на платформата я прави лесно приспособима към изискванията на всеки бизнес.

LIREX AI може да бъде внедрена централизирано като комплексно решение. Това позволява платформата да бъде комбинирана с различни модели, които използват изкуствен интелект.

Платформата е и независима и адаптивна. LIREX AI може да бъде внедрена на физическо устройство, в облачна услуга и на различни платформи, базирани на Linux или Windows. Може да се интегрира, както със съществуващи системи на клиента, така и с останалите ИТ решения и услуги на LIREX.

Интелигентното управление и оптимизация на LIREX AI позволяват по-ефективни работни процеси, по-висока производителност и по-добро управление на ресурсите.

Подготовка и обучение

Услугата за персонализирани модели, обучени от LIREX с помощта на изкуствен интелект, представлява неотменна част от иновативната платформа LIREX AI. Подготовката и обучението се изпълняват на няколко етапа.

Първият от тях е видео заснемането на процесите с професионална техника. Тази стъпка осигурява разнообразие от потребителски гледни точки и кадри, което се използва в следващия етап от процеса – анотация на заснетите обекти. Анотацията е от решаващо значение за точността на модела, тъй като тя определя кои обекти следва да бъдат разпознати. Последната, трета стъпка от процеса, е тренирането на моделите с изкуствен интелект с помощта на софтуерни инструменти и конкретни данни. Обучените или съществуващи модели представляват високофункционален инструмент за анализ и обработка на визуални данни в платформата LIREX AI.

За кого е LIREX AI?

Адаптивността, лесната интеграция и интелигентното управление на LIREX AI го правят удачен избор за широка гама от компании и други организации. Платформата ще помогне на организации, които искат да се възползват от предимствата на изкуствения интелект, да автоматизират и оптимизират своите производствени и бизнес процеси, правейки ги по-ефективни и конкурентоспособни. LIREX AI е от полза и на организациите, които искат да предотвратят потенциални рискове в производството като използват анализ на данни за безопасност и превантивни мерки.

Открийте най-доброто персонализирано решение за вашия бизнес и организация – свържете се с екипа на LIREX AI и вижте разликата.

София, Младост 1, бл. 54А, вх. А

359 2 9 691 691

office@lirex.com

lirex.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.

LEADING PRIORITIES AND ADMISSION AT EDUCATIONAL TECHNOLOGIES PRIVATE VOCATIONAL HIGH-SCHOOL
Its development follows a clearly defined mission - to create an educational environment that empowers students to become confident and motivated individuals who pursue their goals.