CREATIVE WRITING IN ZNANIE ACADEMY: AN OPPORTUNITY TO DWELL IN DIFFERENT WORLD


Creative writing is a magical world in which words become a colourful palette, and the imagination turns into a paintbrush

академия знание ментори.jpg

In this unique process, by painting with ideas and emotions, we not only express ourselves, but we also expand the borders of our senses. As if we discover mysterious portals to unknown dimensions where each sentence is simultaneously a spell and a key for a new world.

In the process of creating texts, regardless of whether they are short stories, novels, poems, plays, diaries, or some other form of creative sharing, we discover whole new galaxies.

When we created Academy Znanie, or Knowledge, we were led by all of these and the immense desire to create a community of writing people who, through their art, could reach more followers. We had the full support of big names in Bulgarian literature such as Zdravka Evtimova, Katerina Hapsali, Academician Vladimir Zarev, Kameliya Kondova, Vanya Shtereva, Yordan Slaveykov, Silvia Dimitrova, Marin Troshanov, Margarita Petkova, Iliyana Borisova, Dimitar Shumnaliev, Kalin Terziyski, Navart "Ariadna" Avedisova. Some of them are year-round mentors in the academy dedicated to the idea for a true writing, reading and actively sharing community. 

In the workshops and masterclasses were born wonderful short stories, novels, plays, and poems. Many of the participants became friends and close collaborators, exchanging ideas and information. With the support of publishing house Lexicon - The Platform for Bulgarian Literature, the series Steps was published. A couple of authors published their own books. Academy Znanie and the mentors actively support the entire process - from training to realisation of the texts in print.

The academy's horizons are broadening on a daily basis, because life's dynamics gives us the opportunity to grow and evolve. We started with poetry and prose creative writing classes, and later we added a drama writing module and personal growth seminars. This September, we are starting our life creative workshops.

On 23 September, from 9 am to 6 pm, is the first writers' workshop with mentors Zdravka Evtimova and Katerina Hapsali. It will take place in Bankya, at 15 Georgi Rakovski St.

Starting from November, we are planning retreats with several lecturers. 

Love for creativity and people is a powerful force, it is also driving Academy Znanie. In modules, workshops, seminars and meetings we always get excited when we see the emotion in the eyes of the mentors and the trainees. The lecturers always prepare their topics with enthusiasm, and in the practice part participants are provoked to show their talent. The participants in the groups share information, community-spirit and support. After each class they can write a text and receive feedback from the mentor.

The creative writing course offers skills in core writing techniques, how to create characters, plots, landscapes, and develop one's unique writing style, editing and critical reading of texts, and how to find inspiration and overcome creative blocks. Participants also learn how to write convincing texts in different genres.

At Academy Znanie: 

 • You express your emotions and thoughts, free yourself from stress and build a deeper self-consciousness;

 • You stimulate your creativity by thinking outside the usual frames and discover new and unexpected links between different ideas;

 • You develop your communication skills by expressing your ideas in a more clear and convincing ways;

 • You improve your writing skills - create interesting plots, develop characters, manage the text's flow;

 • You relax - writing could be therapeutic;

 • You improve your self-discipline with writing regularly, following a clear schedule;

 • You discover yourselves and you grow by finding new sides in your personality.

The online courses for creative writing offer a trove of opportunities to study and develop:

 • More effective writing skills through structured training in different aspects of writing, including text structure, dialogue, characters, conflict and many more;

 • Critical thinking and text analysis;

 • Creating a portfolio of texts as a business card for publishers, agents and others;

 • Access to feedback and personal advice from professionals; 

 • Habits for structured learning process and focus on concrete aspects of writing that you master step by step;

 • Interactivity and partnership with other trainees;

 • Flexibility and convenience - you study as it fits best your time and speed;

 • Confidence in your writer's talent and motivation to pursue a career in this field;

 • Experimenting with different genres and styles;

 • Professional opportunities to publish in collections, magazines or online platforms.

By combining engagement, learning and practice, the online creative writing courses offer you a holistic road towards improving and developing your writer's skills. All of these - in an encouraging and inspiring environment that we already perceive as a community.

phone: 0898 508 171

www.akademiaznanie.com


Творческото писане в Академия "Знание": Възможност да обитаваме различни светове

Творческото писане е магически свят, в който думите стават цветна палитра, а въображението – четка. В този уникален процес, рисувайки с идеи и емоции, ние не само изразяваме себе си, но и разширяваме границите на възприятията си. Все едно откриваме тайнствени портали към непознати измерения, където всяко изречение е едновременно заклинание и ключ към нов свят.

В процеса на създаване на текстове, независимо дали става въпрос за разкази, романи, стихотворения, пиеси, дневници или други форми на творческа споделеност, ние откриваме цели нови галактики.

Когато създадохме онлайн Академия „Знание“ бяхме водени от всички тези аргументи и от огромното желание да изградим общество от пишещи хора, които чрез творчеството си да стигнат до още съмишленици. Имахме пълната подкрепа на големи имена в българската литература като Здравка Евтимова, Катерина Хапсали, акад. Владимир Зарев, Камелия Кондова, Ваня Щерева, Йордан Славейков, Силвия Димитрова, Марин Трошанов, Маргарита Петкова, Илиана Борисова, Димитър Шумналиев, Калин Терзийски, Наварт Аведисова – Ариадна. Някои от тях са целогодишни ментори в академията, отдадени на идеята за истинска пишеща, четяща и активно споделяща общност.

В творческите работилници и майсторски класове се родиха прекрасни разкази, романи, пиеси, стихотворения. Голяма част от курсистите станаха приятели и близки съмишленици, обменящи идеи и информация. С подкрепата на издателство „Лексикон – платформата за българска литература“ излезе поредицата „Стъпки“. Няколко автори издадоха и свои самостоятелни стихосбирки и книги. Академия „Знание“ и менторите активно подкрепят целия творчески процес – от обучението до реализацията на текстовете на хартия.

Хоризонтите на академията се разширяват с всеки изминал ден, защото динамиката на живота ни дава възможности да растем и да се развиваме.

Започнахме с групи по творческо писане на поезия и проза, по-късно добавихме модул по драматургично писане и семинари по личностно развитие. От септември стартираме и творчески работилници на живо.

На 23 септември, от 9 до 18 ч., е първата работилница за писатели с ментори Здравка Евтимова и Катерина Хапсали. Работилницата ще е в Банкя, ул. „Георги С. Раковски“ 15.

От ноември планираме и ритрийти с няколко лектори.

Любовта към творчеството и хората е могъща сила и именно тя е двигателят на Академия „Знание“. Дали е модул, работилница, семинар, среща – ние винаги се вълнуваме, виждайки емоцията в очите на менторите и курсистите. Преподавателите подготвят темите с ентусиазъм, а в практическата част участниците са предизвикани да извадят таланта си. В групите има обмен на информация, споделеност и подкрепа. След всяко занятие има възможност за писане на текст и обратна връзка от ментора.

Курсът по творческо писане предоставя знания за основни писателски техники, създаване на персонажи, сюжети, пейзажи, развиване на собствен стил, редакция и критически прочит на произведения, и умения за намиране на вдъхновение и преодоляване на творческия застой. Участниците научават как да създават убедителни текстове в различни жанрове.

В Академия „Знание“:

• Изразявате своите емоции и мисли, освобождавате се от напрежението и изграждате по-дълбоко самосъзнание;

• Стимулирате креативността си, като мислите извън обичайните рамки и откривате нови и неочаквани връзки между различни идеи;

• Развивате комуникационни умения, като изразявате идеите си по-ясно и убедително;

• Подобрявате писателските си умения – създавате интересни сюжети, развивате персонажи, управлявате ритъма на текста;

• Релаксирате – писането може да е и форма на терапия;

• Подобрявате своята самодисциплина с редовно писане по ясен график;

• Откривате себе си и израствате, като откривате нови страни от личността си.

Онлайн курсовете по творческо писане предлагат богатство от възможности за учене и развитие на:

• По-ефективни умения в писането чрез структурирано обучение по различни негови аспекти, включително структура на текста, диалог, персонажи, конфликти и много други;

• Критично мислене и анализ на текстове;

• Създаване на портфолио с творби като визитна картичка пред издатели, агенти и други;

• Достъп до обратна връзка и персонални съвети от професионалисти;

• Навици за структуриран процес на учене и фокус върху конкретни аспекти на писането, които усвоявате постепенно;

• Интерактивност и сътрудничество с други курсисти;

• Гъвкавост и удобство – учите според вашето време и темпо;

• Увереност в писателските ви способности и мотивация да се развивате в тази област;

• Експериментиране с различни жанрове и стилове;

• Професионални възможности да публикувате в сборници, списания или онлайн платформи.

Съчетавайки ангажираност, учене и практика, онлайн курсовете по творческо писане ви предоставят цялостен път към подобрение и развитие на писателските ви умения. Всичко това – в подкрепяща и вдъхновяваща среда, която вече възприемаме като общност.

тел: 0898 508 171

www.akademiaznanie.com

 • COMMENTING RULES

  Commenting on www.vagabond.bg

  Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

DENTAL PLAZA: A CLINIC THAT MAKES YOU SMILE
DENTAL PLAZA is a modern and cosy practice that helps patients solve their dental problems without pain, with the latest treatment methods and under the care of dedicated professionals.

DOBREV DENTAL CENTER: WHERE EACH SMILE TELLS A STORY OF CARE AND PROFESSIONALISM
In dental medicine few topics are as complex and multifaceted as complete rehabilitation and treatment of disorders in the lower jaw joints.

MAXVIEW PROPERTY: COMPETENCY, QUALITY, CREATIVITY
In a competitive market such as real estate, providing a truly individual approach to each client is a responsible task that only visionary professionals can handle properly. MaxView Property is such a company.

COMPLETE SMILE TRANSFORMATION AT VENELINOV STUDIO
Dr Rosen Venelinov created Venelinov Dental Studio in 2001. He is a renowned dentist and lecturer who attends on a regular basis a number of dental forums in Bulgaria and abroad.

GALERIE REAL ESTATES: BOUTIQUE SERVICE FOR DEMANDING CLIENTS
When you seek not just any home, investment or property to rent, but a space that satisfies your needs and criteria, Galerie Real Estates will help.

HEALTHDATA BOX: SMART PROCESSING OF HEALTHCARE DATA
A healthcare system without inequalities, where all services and products are consistent, intelligently budgeted and dedicated to the patients' comfort: value-based healthcare sounds like a utopia.

DR EVELINA PERCHINSKA: COMMITTED TO PATIENTS' HAPPINESS
They are of all ages and suffer from different diseases and conditions, but they are all satisfied with the treatment's result.Dr Evelina Perchinska is the manager of Dental Clinic Eurovita.

SOON IN SOFIA: VIEW FROM YOUR OFFICE TO GOLDEN DOMES AND VASIL LEVSKI MONUMENT
Have you pondered on the fact that during the workweek many of us spend the bigger part of their active time in the office? And that its location has a significant impact not only on the quality of their work, but also on the quality of their life?

SAN STEFANO PLAZA: HIGH-END OFFICES FOR RENT
SAN STEFANO PLAZA offers spacious, high-end offices with an area of over 100 sq.m located on the 2nd to the 7th floor.

A PLACE TO CALL HOME: YOUR DREAM HOME
Looking both south and towards the Vitosha mountain, with a fast access to the city centre, it is one of the best developments to live or invest in in Bulgaria. The compound has 34 terraced houses grouped in 6 buildings.

SMILE CARE: THEORY AND PRACTICE OF PROFESSIONAL DENTAL CARE
The founder of the practice, Dr Srebrina Sokleva, shares more.Why beautiful smile is something more than a pleasant feature on our face?