TANYA KARABASHEVA: DIGITAL INNOVATION NOW


The owner of ARTE.DOC Translation Agency looks into the future

arte-doc-Tanya-Karabasheva.jpg

Tanya Karabasheva is the managing owner of ARTE.DOC translation and legalisation agency. With over 23 years of experience in the field, she uses her expertise to help clients get quality translation services. As the creator of innovative digital solutions in the world of translation, Tanya is sharing her experience as a successful businesswoman in the translation industry.

What is the foundation of good translation – talent or professional training? What challenges does the translation industry face today?

Talent is crucial but it should be complemented by training to assure accurate and consistent translation. Our expert translators from/to 36 languages are professionals and undergo trainings to specialise in specific terminology.

AI is the main challenge that the translation industry faces today. Indeed, it is quick, but it still struggles with ambiguities and idioms, with multiple meanings and culture nuances in translation. Human translators will continue adding creativity, keeping the original text's voice and style, and translating the human emotion.

Why did you decide to develop your own ARTE 5E system "Guaranteed Quality Translation"?

As an engineer in the translation industry I systematised the work processes to ensure quality in multi-language translations and large volumes, and to meet the deadlines.

I was never scared of changes and digitalisation, on the contrary. Through the years we have built a System for Projects Management that guarantees meeting deadlines. We developed an online platform for translation from all over Bulgaria. The client can plan their translation budget with the help of the calculator on www.artedoc.com. We are implementing an AI chatbot, ARTINA, ready to help clients 24/7.

The system ARTE 5E "Guaranteed Quality Translation" helps us fulfil our mission – to provide our clients with expert translation and the correct terminology as fast as possible. By combining qualified teams, developed term base, innovative technological solutions, quality control and software system for process management, we provide translations that meet the highest requirements.

Progressing continuously, in 2007 we became one of the main suppliers of translations into Bulgarian language to the European Commission and the Translation Centre for the Bodies of the European Union.

The company has a strong commitment to charity. What causes will you support in 2023?

All our team members support values that positively impact the community. The causes we support help people in need, protect the environment, provide green sustainability and digital education. We created an atmosphere of supportive corporate culture, and our colleagues share their ideas for causes that we can support together.

We choose organisations with significant impact. One of them is #ZaDobroto foundation with its many projects that we support every year.

www.artedoc.com

Таня Карабашева: Дигитална иновация сега

Собственикът на преводаческа агенция АРТЕ.ДОК с поглед в бъдещето

Таня Карабашева е управляващ собственик на агенция за превод и легализация АРТЕ.ДОК. С над 23 години опит в бранша, чрез експертиза тя помага на клиентите да получат качествени езикови услуги. Създател на иновативни дигитални решения в света на преводите, Таня споделя своя опит като успешна жена предприемач в преводаческата индустрия.

Кое е в основата на добрия превод – талантът или професионалната подготовка? Какви са предизвикателствата пред преводаческия бизнес?

Талантът е от решаващо значение, но той трябва да е допълнен от обучение, за да се осигури точен и последователен превод. Нашите експертни преводачи от/на 36 езика притежават професионална квалификация и преминават обучения за специализация в конкретна терминология.

Основното предизвикателство пред преводаческия бизнес е изкуственият интелект. Независимо, че дава бързи резултати, към момента не може да се справя с двусмислия и идиоматични изрази, с множеството значения и културни нюанси при преводите. Човекът ще продължи да добавя елемента на креативност, ще запазва тона и стила на оригиналния текст, ще предава емоцията, присъща на хората.

Защо решихте да разработите собствена система „Гарантиран качествен превод“ АРТЕ 5E?

Като инженер в преводаческия бизнес систематизирах процесите на работа, за да осигурим качество при многоезикови преводи, при големи обеми и спазване на срокове.

Динамиката и дигитализацията никога не са ме плашили, напротив. През годините изградихме Система за управление на проекти, гарантираща спазване на срока. Разработихме онлайн платформа за преводи от цялата страна. Клиентът може да предвиди бюджета си за превод чрез калкулатор на www.artedoc.com. Внедряваме чатбот с изкуствен интелект – АРТИНА, на линия 24/7 за улеснение на клиентите.

Системата „Гарантиран качествен превод“ АРТЕ 5E ни помага да изпълняваме мисията си – нашите клиенти да получават експертни преводи, със спазена терминология, в кратък срок. Комбинирайки квалифицирани екипи, развита терминологична база, иновативни технологични решения, контрол на качеството и софтуерна система за управление на процеса, ние предоставяме преводи, които отговарят на най-високите изисквания.

Развивайки се непрекъснато, от 2007 г. сме един от основните доставчици на Европейската комисия и на Центъра за преводи към ЕС за преводи към български език.

Компанията залага сериозно на благотворителността. Какви каузи ще подкрепите през 2023 г.?

Всеки от екипа ни споделя ценности, свързани с положително въздействие върху общността. Подкрепяме каузи в помощ на хора в нужда, за опазване на околната среда, осигуряване на зелена устойчивост и дигитално обучение. Създадохме атмосфера на подкрепяща фирмена култура и колегите ни споделят своите идеи за каузи, за които да работим заедно.

Избираме организации с голямо позитивно въздействие. Една от тях е фондация #ЗаДоброто с множеството им проекти, които ежегодно подкрепяме.

www.artedoc.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

TANYA NONOVA: PURSUIT OF SUSTAINABLE SOLUTIONS
In today's global human resources market, where competition for talent is fierce and candidate expectations are constantly evolving, companies face real challenges in finding suitable employees.

BIG CHANGES IN EU CYBERSECURITY, EXPLAINED BY CYEN
Digital Operational Resilience Act (DORA)

DAIS SOFTWARE: EMBRACING DIGITAL BANKING FUTURE
Each day, millions of users in Bulgaria use effective, secure and fast bank services from their mobile phones and computers.

DOBROMIRA MANASIEVA: CONSULTING FOR HR EXCELLENCE
Her HR professional career has taken her to diverse managerial and key positions in some of Bulgaria's leading companies specialising in IT, telecommunication and BPO processes.

BOYKO MANEV: ADVISER OF SUCCESS
KFC needs no introduction; the company's joints have been staple in the Bulgarian urban scene for almost 30 years.

VALKREA.HOUSE: CREATING SMART HOME SYSTEMS WITH DESIGN IN MIND
The purpose of design itself is to combine physical aspects with simplicity and utility.

М&L TEAM: PERSONALISED SOLUTIONS FROM PROVEN EXPERTS
Liliana Vardi, General Manager, tells more.Which are the "hottest" work positions today, according to the experience of М&L Team?

DISCOVER THE PADMALAYA MASSAGE CENTER
In today's fast-paced world, where technology and stress demand more from us than ever before, it's easy to overlook the fundamentals of health and wellness.

THE HR TEAM: STRATEGIC PARTNER IN ANY BUSINESS'S SUCCESS
Before becoming the HR Manager in BOpartners, Realto Group, in 2022, Yulia Ushovska gathered invaluable experience in a number of fields – from the state administration and the NGO sector to the business.

FUTUREHOME BG: LIVING IS EASY
Designing all essential components for a smart home and business, selecting products from top manufacturers, and providing comprehensive maintenance and service: when you aim to leverage the latest technologies for living spaces, FUTUREHOME BG

VAYDE BARGANOVA: WE STEP IN THE CLIENT'S SHOES
Vayde Barganova is the deputy manager of Bulmint Recruitment – a leading staff recruitment company. She has a BA in human resources management and an MBA after the model HR Strategic Business Partner Academy with international recognition.

NATALIA PETKOVA: THE ART OF BUILDING AN EFFECTIVE TEAM
Managing people and teams to outperform on a regular basis in a fast developing and challenging field such as IT is a hard task that requires the right combination of professionalism, strive for constant learning and perfection, and genuine car