AND JUSTICE FOR ALL


Attorney-at-law Jasmina Nikolova confidently and successfully defends her clients' rights

Jasmina Nikolova.jpg

Since 2003, Attorney-at-law Jasmina Nikolova has confidently established herself as a trusted and dedicated professional in civil law, with a narrow specialisation in law of obligations, and has rich experience as consultant of many foreign investors. Many cases in her legal practice are about the legal defence of victims of void contracts.

In your practice you have helped many clients to restore justice after problems with business partners. However, how can you help them at an earlier stage of the process – the signing of the contract?

Consulting with a lawyer before signing a trade deal and, for that matter, any contract is crucial in regard to prevention and aversion of future problems, minimising the risk of breach of contract, establishing warranties and sanctions that will guarantee the implementation and will possibly compensate any damages caused by failure to comply. It can also clarify the applicable law in international deals.

Why is it important to use an attorney's services in real estate deals, too?

In a real estate deal the lawyer will check and survey the ownership of both the seller and the previous owners. How they acquired it, are there possibilities for third parties to declare their rights on the property, is there a mortgage that the new owner should pay. The detailed check up is important to establish whether the property is free of burdens and if the buyer can use it trouble-free.

In Bulgaria, many people buy properties under construction. In these cases it is important to check the developer, the construction documentation and the ownership documents. I had a case when the clients were offered a property and a preliminary contract was signed, but when the building was finished they found out that their real estate is on a different floor, with different exposition and characteristics. In another case, for the same property several preliminary contracts with different clients were signed. The practice of transaction recognition at lower than the actual price continues. However, in this case, your money will not be protected if the deal is declared null and void or the buyer is evicted.

The cases and possible problems are countless. This is why I advise people to consult with a good lawyer in the field of law of obligations, real right and commercial law, and to sign a real legal deal in accordance with their true will and wishes that will give them security and comfort.

What is the most important thing that makes you a successful lawyer working for the good of the clients?

First – I love law and my profession very much. A favourite Latin epigrame is also my main principle in work: law is the art of goodness and fairness. I am extremely resilient and ready to fight, I read a lot, I strive for precision in my work, exploration of every detail and empathy towards the client. The knowledge that I am on the side of justice has always given me power and energy to continue the fight.

Sofia, 83 Ralevitsa St, entrance A, floor 1, apartment 1

+359 888 618 838

jnikolova.eu

И справедливост за всички

Адвокат Жасмина Николова уверено и успешно защитава правата на клиентите си

От 2003 г. адвокат Жасмина Николова уверено се изгражда като надежден и всеотдаен професионалист в областта на гражданското право, с тясна реализация в сферата на облигационното право и богат опит като консултант на множество чуждестранни инвеститори. Много казуси в адвокатската ѝ практика са свързани със защита на лица, пострадали при извършване на недействителни правни сделки.

В практиката си сте помогнали на много клиенти да възстановят справедливостта след проблеми с бизнес партньори. Как обаче можете да им помогнете още на етап сключване на търговската сделка?

Консултацията с адвокат преди сключване на търговска сделка и въобще договор е изключително важна с оглед превенция и предотвратяване на бъдещи проблеми, минимизиране на риска от неизпълнение на договора, поставяне на гаранции и санкции, които ще гарантират изпълнението и евентуално ще обезщетят вредите от неизпълнението, уговаряне на приложимото право при международни сделки.

Защо е важно да ползваме услугите на адвокат и при сключване на сделки с недвижими имоти?

При сключване на сделка с недвижим имот адвокатът проверява и изследва собствеността и на продавача, и на неговите прехвърлители назад във времето. Как те са го придобили, възможно ли е трети лица да заявят претенции към имота, има ли ипотека за изплащане, която се прехвърля върху новия собственик. Детайлната справка е важна, за да установим дали имотът няма вещни тежести и може ли купувачът да го ползва спокойно.

В България много хора купуват имоти в строеж. В тези случаи е много важно да се провери строителната фирма, строителната документация, документите за собственост. Имала съм случай, когато на хора е предложен имот и подписан предварителен договор, а след завършване на сградата се оказва, че имотът е на друг етаж, с друго изложение и характеристики. При друг случай за един и същ имот бяха сключени няколко предварителни договора. Продължава и изповядването на сделки на по-ниска от продажната цена. Така при евентуално разваляне на сделката или евикция на купувача парите ви не са защитени.

Безброй са случаите и възможните проблеми. Затова съветвам хората да се консултират с добър адвокат в сферата на облигационното, вещното и търговското право и да сключат действителна правна сделка, съобразно действителната им воля и желание, която ще им осигури спокойствие и комфорт.

Кое е най-важното качество, което Ви прави успешен адвокат, работещ в полза на клиентите?

На първо място – много обичам правото и професията си. Една любима латинска сентенция е и мой принцип в работата ми: правото е изкуство на доброто и справедливостта. Аз съм изключително борбена, чета много, старая се да съм прецизна в работата си, да изследвам всеки момент и да имам емпатия към клиента. Това, че стоя от страната на справедливостта, ми е давало много сила и енергия да се боря.

София, ул."Ралевица" 83, вх. А, ет. 1, ап. 1

+359 888 618 838

jnikolova.eu

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

DESISLAVA ANANIEVA AND THE INTERIORS OF TODAY AND TOMORROW
The perfect interior is possible, when it is in the hands of experienced interior designers who are knowledgeable and wise enough to match the clients with the solutions that work best for their taste, budget, habits, and needs.

HRISTINA MASLAROVA: CREATING MORE SUSTAINABLE SOLUTIONS
Each modern building, be it a skyscraper or a family house, is a materialized dream: a dream of successful business buzzing in bright, comfortable offices or of cozy living in a healthy environment full of sun and joy.

KRASIMIRA HRISTOVA: EXAMINING THE SECRETS OF OUR HEARTS
We take our cardiovascular health as given until we realise that our heart might have some problems. Luckily, modern echocardiography is more than capable of helping.

MARIYA TOSHKOVA, PHD, IN THE WORLD OF DIGITAL MARKETING
The proper modern digital marketing is a key part of the success of any company today – and this means professionals that are always in line with the latest novelties in the field.

DR MARTA DONCHEVA: DELICATE PROFESSIONALISM
Dr Marta Doncheva, co-founder of Mclinic, is a specialist in gynaecology and obstetrics with 30 years of experience.

NADEZHDA KARAKASHEVA: CALMER AND MORE PROTECTED WITH LEX INS
In this constantly changing world, in which uncertainty is the only certain thing, it is important to know that we can rely on trusted partners who help us be confident and calm in each aspect of our lives.

ZHENI ILIEVA: THE MUTED SALES AFICIONADO
From a life-sized PORSCHE 911 TARGA made entirely out of corrugated cardboard to advertising displays with integrated 3D visualizations and sustainable toys that unlock children's imagination and creativity – since 2000, Zheni Ilieva, founder o

YOVA CHEMSHIROVA: THE TRADITION TO SUCCEED
Attorney at law Yova Chemshirova is a third generation lawyer with a clear vision of her professional mission – to defend the rights and interests of individuals and companies, to offer complex approaches and to seek nonstandard solutions.

VESKA VOLEVA: BRAVELY MOVING AHEAD
Many people are justifyingly stupefied by the complex contracts they sign with banks. Attorney at law Veska Voleva is not one of them.

VALERIA LAZAROVA AND THE PERFECT EVENT
Non-standard solutions and effective organisation, based on years of experience - everything organised by Beyond Events invariably stands out with its bravery, careful planning and knowledge of the business.

VALENTINA KRASTEVA AND THE POWER OF LAW
The lawyer's profession is for people who want to help in restoring justice and are capable of mastering complex legal matters and court practice, but have also preserved their humanity and compassion to their clients.

TSVETELINA TRAYKOVA: DEFENDER OF THE VULNERABLE
Family lawsuits, especially ones about custody and divorce, can deeply traumatise both children and parents.