STYLE BY DESSI: KNOW YOURSELF

STYLE BY DESSI: KNOW YOURSELF

Sat, 05/27/2023 - 10:04

Desislava Dimitrova will help you build your style, and feel happier

style by dessi desislava dimitrova.jpg
Desislava Dimitrova, style consultant

Fashion is fleeting, the choice of clothes is huge, and yet, we often struggle to find our unique personal style. Thanks to her knowledge in psychology and style, Desislava Dimitrova has already helped many women to look and feel great in their clothes.

What defines one's personal style: one's body type, personality, mood, careful planning or something else?

While I studied Style Psychology, my goal was to help each woman to create the right relationship with herself and to express it with her clothes.

Our style depends on many factors, but mostly on our ability to see what is beautiful, our eagerness to develop our taste and to know our bodies, goals, desires and life mission.

One's psychotype is crucial for this as it expresses our personality through style's elements: colours, cut, prints, make up, volumes, shapes, fabrics etc. People often have one leading and a couple of additional phychotypes; if they do not respect them all they will never wear clothes in which they really like themselves.

My clients have shared that they shop emotionally rather than rationally. When we approach shopping without a plan, we often buy clothes that we never wear or cannot combine them with anything in our wardrobe.

Being stylish is not defined by one's body type, weight or age, but by the connection between body and soul and our acceptance of who we are. 

It gets easier when we realise that all clothes are a sum of horizontal and vertical lines, details, volumes and scopes that can create a beautiful and stylish image. 

The mood is not that important, but it can mislead us to buy something unsuitable. Emotional shopping rarely provides good results, this is why planning your wardrobe is crucial. It is in the foundation of having a beautiful, but functional wardrobe.

What is the most common mistake we make when we get dressed?

It is individual. The most important thing is to differentiate between what we like and what suits us. Common mistakes are to disregard our psychotype, the influence of our close ones, copying other women's styles or to obeying limitations imposed by us or other people. This happens when we lack our own style and a wardrobe that reflects our needs and desires. Some women buy impressive clothes that do not match anything else in their wardrobe, because it lacks a "base," the "glue" between the different elements. Others are tired of wearing the same type of clothes, because they are afraid to try something different and lack an accent in their combinations. People also often sacrifice comfort for beauty.

What is the most important thing you teach your clients?

To restore the connection between their soul and body. I teach them how to dress to love themselves. I teach them to focus on what is beautiful in their bodies and the skill to hide the imperfections. What I teach them is not magic. It is knowledge. I teach and inspire them to dress in a way that makes them feel beautiful, confident and happy every day of their life. 

phone: 0888 226 153

www.stylebydessi.eu
 

Style by Dessi: Познай себе си

Десислава Димитрова ще ви помогне да изградите своя стил – и да сте щастливи

Модата е преходна, изборът на дрехи е огромен, но често трудно откриваме уникалния си личен стил. Благодарение на познанията си по психология на стила, Десислава Димитрова вече е помогнала на много жени да изглеждат и да се чувстват прекрасно в дрехите си.

Кой е определящият фактор за добрия стил: фигурата, характерът, настроението, внимателното планиране или нещо друго?

Когато изучавах психология на стила, целта ми беше да помогна на всяка жена да създаде правилна връзка със себе си и да я изразява чрез дрехите.

Стилът ни зависи от много фактори, но най-вече от способността ни да виждаме красивото, желанието да развиваме вкуса си и да опознаем себе си – тяло, цели, желания и мисия в живота.

Психотипът на всеки човек е от изключително значение, защото той проявява характера ни чрез елементите на стила: цвят, кройка, принт, макияж, обеми, форми, тъкани и др. Хората често носят в себе си един водещ и няколко допълнителни психотипа и ако не уважават всеки от тях, те никога няма да носят дрехи, в които наистина се харесват.

Мои клиентки споделят, че пазаруват по-скоро емоционално, отколкото рационално. Когато подхождаме към шопинга без план, често купуваме дрехи, които не обличаме или няма с какво да съчетаем.

Стилът не зависи от фигурата, теглото или възрастта, а от връзката тяло-душа и приемането на себе си такива, каквито сме.

Става по-лесно, когато осъзнаем, че всяка дреха е съвкупност от хоризонтали и вертикали, детайли, обеми и мащаби, които могат да създадат красив и стилен образ.

Настроението не е толкова важно, но то може да ни подведе да купим нещо неподходящо. Емоционалният шопинг рядко дава добри резултати, затова планирането на гардероба е определящо. То е в основата на красивия, но функционален гардероб.

Коя е най-честата ни грешка, когато се обличаме?

Индивидуално е. Най-важното е да различаваме онова, което харесваме, от онова, което наистина ни подхожда. Честа грешка е несъобразяване с нашия психотип, влияние на близки, копиране на чужди стилове или следване на ограничения, поставени от нас или други хора. Това се случва, когато нямаме собствен стил и гардероб, отразяващ нашите нужди и желания. Някои жени купуват ефектни дрехи, които не се съчетават с нищо в гардероба им, защото липсва база – спойката между различните елементи. Други са уморени да носят едно и също, защото не се осмеляват да пробват нещо различно и нямат акцент в съчетанията си. Често се жертва и удобството в името на красотата.

Кое е най-важното нещо, на което учите клиентите си?

Да възстановят връзката душа-тяло. Уча ги как да се обличат, за да се обичат. Уча ги да се фокусират върху красивите части от тялото си и с умение да прикриват особеностите си. И това, което се случва не е магия, то е знание. Уча ги и ги вдъхновявам да се обличат така, че да се чувстват красиви, уверени и щастливи всеки ден от живота си.

тел: 0888 226 153

www.stylebydessi.eu

Web Exclusive

Commenting on www.vagabond.bg

Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

0 comments

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.