MARTINA PETKOVA: LAW IS BY YOUR SIDE


Property Legal Consulting takes care of your interests without any compromises

martina petkova lawyer.jpg

Buying and selling a property is an important step for everyone – both individuals and organisations. To avoid mistakes, bad deals and potential lawsuits, timely and competent legal help is a must. This is also the mission of attorney Martina Petkova and her law firm Property Legal Consulting – to help everyone, including online, to make property deals safely, with proper information and without taking unnecessary risks.

Why do property investors need the services of PLC?

Not only property investors need PLC services! Every present or future owner of real estate who cannot provide by themselves the relevant impartial legal consultation will only benefit from timely legal intervention in the form of detailed reading and preview of the documentation and whether the objective current condition of the property in question corresponds to it. Why? Each property is unique. Even properties with completely identical external characteristics have their own legal history. This is why it is crucial to exercise foresight when dealing with the legal life of each property. This, for its part, is also prevention for the owner's health as it saves them the potential risk of stressful situations that put additional pressure on the already overstressed neural system of people nowadays.

What other benefits can be made by partnering with you?

Tranquility and avoiding future expenses are the main and most important of all added values of PLC services! Tranquillity from the fact that these are eliminated and when complete elimination is impossible – that they are minimised and the potential explicit and/or hidden legal risks are explained to the clients in great detail. In the future, this saves valuable resources such as time, nerves, money and attention that would be required to protect the clients' interests in the court. The lawsuit could be long, tiring and, in some cases, with unpredictable outcome. These expenses and risks can be avoided or predicted (when a client consciously takes the step) as soon as we start action on: property purchase or sale, including municipal property or auction, that includes obligatory detailed check-up for property encumbrances; construction, including cession of construction rights; change of property use; plot regulation and/or correction of zoning boundaries; joinder/division of plot/s or self-contained site/s; legalisation/issuing of certificate of tolerance in cases of illegal construction; additional construction on existing buildings; property co-ownership; inheritance cases and others.

Which female trait, in your opinion, makes you a successful legal consultant?

Dedication and attention to detail, this in its part leads to my perfectionism. The advantages for my clients during timely consultation are: precise analysis of the property in question; legal analysis based on scrutiny of even the tiniest detail; explication of potential legal risks; prevention of purchasing small property with many and/or significant problems without purposefully informed decision; saving time, stress, money and attention in case of a possible lawsuit.

In short: If you want or have a property, be proactive about its legal life!

phone: 0898 430 545

m.petkova@plc-bg.com

plc-bg.com

Мартина Петкова: Правото на ваша страна

Property Legal Consulting се грижи за интересите Ви без компромис

Придобиването и продажбата на имот е важна стъпка за всеки – и за частните лица, и за организациите. За да се избегнат грешни стъпки, лоши сделки и потенциални съдебни дела, навременната и компетентна юридическа помощ е задължителна. Това е и мисията на Мартина Петкова и юридическата ѝ кантора Property Legal Consulting – да помогне на всеки, включително и онлайн, да сключва имотни сделки сигурно, информирано и без излишни рискове.

Защо инвеститорите в недвижими имоти имат нужда от услугите на PLC?

Не само инвеститорите в недвижими имоти имат нужда от услугите на PLC! Всеки настоящ или бъдещ собственик на недвижими имот, който не може да осигури сам на себе си съответната безпристрастна правна консултация, само би спечелил от навременна юридическа намеса за детайлен прочит и преглед на документацията и дали обективното текущо състояние на имота отговаря на нея. Защо ли? Всеки имот е уникален. Юридическата му съдба със сигурност е различна дори в случаи при имоти с напълно еднакви външни характеристики. Затова е изключително важно да се действа с далновидност относно юридическия живот на всеки имот. Това, от своя страна, е превенция относно здравето на всеки един собственик, защото му спестява потенциалния риск от стресиращи ситуации, товарещи така или иначе претоварената в днешно време нервна система на човека.

Какви други ползи могат да се извлекат от сътрудничеството с Вас?

Основните и най-съществени от всички добавени стойности на услугите на PLC са спокойствие и спестяване на бъдещи разходи! Спокойствие от това, че са елиминирани, а когато пълното елиминиране е невъзможно – че са минимизирани и потенциалните юридически явни и/или скрити рискове са детайлно разяснени на клиентите. Това спестява в бъдеще ценни за всеки човек време, нерви, финансови средства и внимание, които биха били необходими, за да защити интереса си в съда при един дълъг, изморителен и в някои случаи с неясен край процес. Тези разходи и рискове могат да се избегнат или предвидят (когато някой клиент поеме информирано тази стъпка) още преди започване на действия при: покупко-продажба на имот, вкл. от община или на публична продан, включваща задължително и детайлна проверка за вещни тежести върху имота; строителство, вкл. чрез отстъпено право на строеж; промяна предназначение на имот; урегулиране на парцели и/или коригиране на дворищно-регулационни граници; обединяване/разделяне на парцел/и или самостоятелен/и обект/и; узаконяване/издаване на удостоверение за търпимост при наличието на незаконен строеж; пристрояване, надстрояване или дострояване на сгради; съсобственост върху недвижими имоти; наследствени казуси и др.

Коя женска черта според Вас Ви прави успешен правен консултант?

Всеотдайността и вглеждането в детайла, а това води след себе си моя перфекционизъм. Ползите от него за моите клиенти при своевременна консултация са: прецизен анализ на съответния имот; правен анализ, основаващ се на вглеждането и в най-дребния детайл; разясняване на потенциалните правни рискове; превенция от закупуване на малък имот с много и/или големи проблеми, без да е взето целенасочено информирано решение за това; спестяване на време, нерви, средства и внимание в случай на евентуален съдебен спор.

Накратко: Ако искате или имате имот, действайте с превенция за неговия юридически живот!

тел: 0898 430 545

m.petkova@plc-bg.com

plc-bg.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

TANYA NONOVA: PURSUIT OF SUSTAINABLE SOLUTIONS
In today's global human resources market, where competition for talent is fierce and candidate expectations are constantly evolving, companies face real challenges in finding suitable employees.

BIG CHANGES IN EU CYBERSECURITY, EXPLAINED BY CYEN
Digital Operational Resilience Act (DORA)

DAIS SOFTWARE: EMBRACING DIGITAL BANKING FUTURE
Each day, millions of users in Bulgaria use effective, secure and fast bank services from their mobile phones and computers.

DOBROMIRA MANASIEVA: CONSULTING FOR HR EXCELLENCE
Her HR professional career has taken her to diverse managerial and key positions in some of Bulgaria's leading companies specialising in IT, telecommunication and BPO processes.

BOYKO MANEV: ADVISER OF SUCCESS
KFC needs no introduction; the company's joints have been staple in the Bulgarian urban scene for almost 30 years.

VALKREA.HOUSE: CREATING SMART HOME SYSTEMS WITH DESIGN IN MIND
The purpose of design itself is to combine physical aspects with simplicity and utility.

М&L TEAM: PERSONALISED SOLUTIONS FROM PROVEN EXPERTS
Liliana Vardi, General Manager, tells more.Which are the "hottest" work positions today, according to the experience of М&L Team?

DISCOVER THE PADMALAYA MASSAGE CENTER
In today's fast-paced world, where technology and stress demand more from us than ever before, it's easy to overlook the fundamentals of health and wellness.

THE HR TEAM: STRATEGIC PARTNER IN ANY BUSINESS'S SUCCESS
Before becoming the HR Manager in BOpartners, Realto Group, in 2022, Yulia Ushovska gathered invaluable experience in a number of fields – from the state administration and the NGO sector to the business.

FUTUREHOME BG: LIVING IS EASY
Designing all essential components for a smart home and business, selecting products from top manufacturers, and providing comprehensive maintenance and service: when you aim to leverage the latest technologies for living spaces, FUTUREHOME BG

VAYDE BARGANOVA: WE STEP IN THE CLIENT'S SHOES
Vayde Barganova is the deputy manager of Bulmint Recruitment – a leading staff recruitment company. She has a BA in human resources management and an MBA after the model HR Strategic Business Partner Academy with international recognition.

NATALIA PETKOVA: THE ART OF BUILDING AN EFFECTIVE TEAM
Managing people and teams to outperform on a regular basis in a fast developing and challenging field such as IT is a hard task that requires the right combination of professionalism, strive for constant learning and perfection, and genuine car