TANYA KARABASHEVA: DIGITAL INNOVATION NOW


The owner of ARTE.DOC Translation Agency looks into the future

arte-doc-Tanya-Karabasheva.jpg

Tanya Karabasheva is the managing owner of ARTE.DOC translation and legalisation agency. With over 23 years of experience in the field, she uses her expertise to help clients get quality translation services. As the creator of innovative digital solutions in the world of translation, Tanya is sharing her experience as a successful businesswoman in the translation industry.

What is the foundation of good translation – talent or professional training? What challenges does the translation industry face today?

Talent is crucial but it should be complemented by training to assure accurate and consistent translation. Our expert translators from/to 36 languages are professionals and undergo trainings to specialise in specific terminology.

AI is the main challenge that the translation industry faces today. Indeed, it is quick, but it still struggles with ambiguities and idioms, with multiple meanings and culture nuances in translation. Human translators will continue adding creativity, keeping the original text's voice and style, and translating the human emotion.

Why did you decide to develop your own ARTE 5E system "Guaranteed Quality Translation"?

As an engineer in the translation industry I systematised the work processes to ensure quality in multi-language translations and large volumes, and to meet the deadlines.

I was never scared of changes and digitalisation, on the contrary. Through the years we have built a System for Projects Management that guarantees meeting deadlines. We developed an online platform for translation from all over Bulgaria. The client can plan their translation budget with the help of the calculator on www.artedoc.com. We are implementing an AI chatbot, ARTINA, ready to help clients 24/7.

The system ARTE 5E "Guaranteed Quality Translation" helps us fulfil our mission – to provide our clients with expert translation and the correct terminology as fast as possible. By combining qualified teams, developed term base, innovative technological solutions, quality control and software system for process management, we provide translations that meet the highest requirements.

Progressing continuously, in 2007 we became one of the main suppliers of translations into Bulgarian language to the European Commission and the Translation Centre for the Bodies of the European Union.

The company has a strong commitment to charity. What causes will you support in 2023?

All our team members support values that positively impact the community. The causes we support help people in need, protect the environment, provide green sustainability and digital education. We created an atmosphere of supportive corporate culture, and our colleagues share their ideas for causes that we can support together.

We choose organisations with significant impact. One of them is #ZaDobroto foundation with its many projects that we support every year.

www.artedoc.com

Таня Карабашева: Дигитална иновация сега

Собственикът на преводаческа агенция АРТЕ.ДОК с поглед в бъдещето

Таня Карабашева е управляващ собственик на агенция за превод и легализация АРТЕ.ДОК. С над 23 години опит в бранша, чрез експертиза тя помага на клиентите да получат качествени езикови услуги. Създател на иновативни дигитални решения в света на преводите, Таня споделя своя опит като успешна жена предприемач в преводаческата индустрия.

Кое е в основата на добрия превод – талантът или професионалната подготовка? Какви са предизвикателствата пред преводаческия бизнес?

Талантът е от решаващо значение, но той трябва да е допълнен от обучение, за да се осигури точен и последователен превод. Нашите експертни преводачи от/на 36 езика притежават професионална квалификация и преминават обучения за специализация в конкретна терминология.

Основното предизвикателство пред преводаческия бизнес е изкуственият интелект. Независимо, че дава бързи резултати, към момента не може да се справя с двусмислия и идиоматични изрази, с множеството значения и културни нюанси при преводите. Човекът ще продължи да добавя елемента на креативност, ще запазва тона и стила на оригиналния текст, ще предава емоцията, присъща на хората.

Защо решихте да разработите собствена система „Гарантиран качествен превод“ АРТЕ 5E?

Като инженер в преводаческия бизнес систематизирах процесите на работа, за да осигурим качество при многоезикови преводи, при големи обеми и спазване на срокове.

Динамиката и дигитализацията никога не са ме плашили, напротив. През годините изградихме Система за управление на проекти, гарантираща спазване на срока. Разработихме онлайн платформа за преводи от цялата страна. Клиентът може да предвиди бюджета си за превод чрез калкулатор на www.artedoc.com. Внедряваме чатбот с изкуствен интелект – АРТИНА, на линия 24/7 за улеснение на клиентите.

Системата „Гарантиран качествен превод“ АРТЕ 5E ни помага да изпълняваме мисията си – нашите клиенти да получават експертни преводи, със спазена терминология, в кратък срок. Комбинирайки квалифицирани екипи, развита терминологична база, иновативни технологични решения, контрол на качеството и софтуерна система за управление на процеса, ние предоставяме преводи, които отговарят на най-високите изисквания.

Развивайки се непрекъснато, от 2007 г. сме един от основните доставчици на Европейската комисия и на Центъра за преводи към ЕС за преводи към български език.

Компанията залага сериозно на благотворителността. Какви каузи ще подкрепите през 2023 г.?

Всеки от екипа ни споделя ценности, свързани с положително въздействие върху общността. Подкрепяме каузи в помощ на хора в нужда, за опазване на околната среда, осигуряване на зелена устойчивост и дигитално обучение. Създадохме атмосфера на подкрепяща фирмена култура и колегите ни споделят своите идеи за каузи, за които да работим заедно.

Избираме организации с голямо позитивно въздействие. Една от тях е фондация #ЗаДоброто с множеството им проекти, които ежегодно подкрепяме.

www.artedoc.com

  • COMMENTING RULES

    Commenting on www.vagabond.bg

    Vagabond Media Ltd requires you to submit a valid email to comment on www.vagabond.bg to secure that you are not a bot or a spammer. Learn more on how the company manages your personal information on our Privacy Policy. By filling the comment form you declare that you will not use www.vagabond.bg for the purpose of violating the laws of the Republic of Bulgaria. When commenting on www.vagabond.bg please observe some simple rules. You must avoid sexually explicit language and racist, vulgar, religiously intolerant or obscene comments aiming to insult Vagabond Media Ltd, other companies, countries, nationalities, confessions or authors of postings and/or other comments. Do not post spam. Write in English. Unsolicited commercial messages, obscene postings and personal attacks will be removed without notice. The comments will be moderated and may take some time to appear on www.vagabond.bg.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Discover More

GALLERY 360⁰ HOUSE BY LAGO DESIGN STUDIO
Tailor made is a work process that to a significant degree is valid for designing living spaces as well.

IVANKA KABRANOVA: MASTER IN CYBERSECURITY
The success stories of women in the IT industry deserve more attention, as they are the example of how a challenging, exciting and demanding new field can grow and benefit from their presence.

STUDIO ATM: THE BRAVERY TO BRING CHANGE
For over 30 years now, Studio ATM has bravely undertaken an important, difficult and often neglected task: to create private and public buildings that actively improve their surroundings and the lives of the people who inhabi

VIP GARDENS: LIFE IN GREEN
Green plots and gardens are the crucial detail in public spaces and homes that brings a gulp of freshness in our lives and makes them more pleasant and tranquil.

MAKE THE RIGHT MOVE WITH MOVE ARCHITECTS
Passion for design, striving for perfection, and the talent to turn each space into a masterpiece that caters to all the needs of its inhabitants and users: this is in short MoVe Architects studio.

LIREX AI: MORE EFFECTIVE, SECURE AND COMPETITIVE
Monitoring production lines, identifying anomalies, changes in certain objects or the presence of several parameters in the environment: all businesses have some key processes that can be significantly improved with the help

SAN MARCO: THE MODERN NAME OF ITALIAN DESIGN
The materials set the trends in design, defining the contemporary norms in quality, colours and textures.

KOURASANIT: SIMPLICITY AT THE HEART OF SOFIA
You only need to choose the company's special filler coatings that can be applied on furniture and to enjoy the effect.

ST/AC ARCHITECTS: NEW WAY OF MODERN HOUSING LIVING
Led by a passion for transforming spaces into living art, our studio is a hub of creativity, where every design is a testament to our commitment to excellence.

BUILDING A GREENER FUTURE: COMMITMENT TO SUSTAINABLE DESIGN AND LEED CERTIFICATION
Specializing in innovative and sustainable design solutions, the studio's portfolio showcases a harmonious blend of creativity, functionality, and environmental consciousness.

GPA STUDIO: THE ART OF BALANCE
A symbiosis of appearance, functionality and technologies: the solutions that the team of GPA Studio offers to its individual and corporate clients consciously seek the balance between these elements. And they achieve it.

DEMOCRATIC EDUCATION PRIVATE HIGH-SCHOOL: CHILDREN AT THE CENTRE OF EDUCATION
Traditional education models put children into a passive role, expecting from them to obey rules they often do not understand and rebel against. Democratic Education is a private school that challenges this idea.